• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • VL เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ วันแรก

VL เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ วันแรก

แมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ พลเรือเอกไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ประธานคณะกรรมการ และ ชุติภา กลิ่นสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ ร่วมพิธีเปิดการซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ของ บมจ. วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ ผู้ให้บริการขนส่ง ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ทางเรือ ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 มูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 1,400 ล้านบาท โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “VL”

Previous «
Next »