• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดสัมมนา “Upskill การลงทุนครูอาชีวะ : สอนได้ ใช้เป็น เห็นประโยชน์” ภายใต้โครงการพัฒนาความรู้ด้านตลาดทุนสำหรับครู

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดสัมมนา “Upskill การลงทุนครูอาชีวะ : สอนได้ ใช้เป็น เห็นประโยชน์” ภายใต้โครงการพัฒนาความรู้ด้านตลาดทุนสำหรับครู

ดร.กฤษฎา เสกตระกูล รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดสัมมนาในหัวข้อ “Upskill การลงทุนครูอาชีวะ : สอนได้ ใช้เป็น เห็นประโยชน์” ภายใต้โครงการพัฒนาความรู้ด้านตลาดทุนสำหรับครู เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ด้านวางแผนการเงินและการลงทุนแก่ครูในสังกัดอาชีวศึกษาในเขตกรุงเทพฯ และภาคกลาง จากกว่า 26 สถาบัน พร้อมแนะนำพิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน INVESTORY

Previous «
Next »

Recent Posts