• Homepage
 • >
 • News
 • >
 • ยูนิโคล่ เดินหน้าสู่การเป็นองค์กรชั้นนำอันดับหนึ่ง ขับเคลื่อนด้วยการพัฒนาศักยภาพพนักงาน การส่งเสริมโอกาสอย่างเท่าเทียม และวัฒนธรรมการทำงานอันเป็นเอกลักษณ์

ยูนิโคล่ เดินหน้าสู่การเป็นองค์กรชั้นนำอันดับหนึ่ง ขับเคลื่อนด้วยการพัฒนาศักยภาพพนักงาน การส่งเสริมโอกาสอย่างเท่าเทียม และวัฒนธรรมการทำงานอันเป็นเอกลักษณ์

ยูนิโคล่ แบรนด์เครื่องแต่งกายระดับโลกชั้นนำจากญี่ปุ่น ย้ำความมุ่งมั่นในการเป็นองค์กรชั้นนำสำหรับทุกคน ชูการพัฒนาศักยภาพพนักงานให้เติบโตไปกับองค์กร พร้อมส่งเสริมโอกาสอย่างเท่าเทียม และวัฒนธรรมการทำงานอันเป็นเอกลักษณ์ของยูนิโคล่ สอดคล้องกับพันธกิจ “ปลดล็อกพลังแห่งเสื้อผ้า” ที่สามารถเปลี่ยนพลังของเสื้อผ้าให้กลายเป็นพลังแห่งความดีได้โดยเน้นการพัฒนาในสามด้าน ได้แก่ ผู้คน ชุมชน และโลก รวมถึงการพัฒนาพนักงาน ซึ่งเป็นหัวใจหลักของการดำเนินธุรกิจของยูนิโคล่

นางสาวจันทร์จิรา ตอชะกุล ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ยูนิโคล่ (ประเทศไทย) กล่าวถึงการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลว่า “เพราะการให้บริการกับลูกค้าคือหัวใจของยูนิโคล่ และ พนักงานคือส่วนสำคัญสำหรับการให้บริการ ยูนิโคล่เองจึงให้ความสำคัญกับทุกขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน ไม่ว่าจะเป็นการคัดเลือกและสรรหา การมีส่วนร่วมพัฒนาศักยภาพ และการให้โอกาสในการเติบโตด้วยหลักพื้นฐานคือ การปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมทุกระดับ และยอมรับในความแตกต่าง ซึ่งรวมถึงการส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี ด้วยความมุ่งมั่นที่จะสร้างให้ยูนิโคล่เป็นองค์กรชั้นนำในระดับประเทศ ที่ทำให้พนักงานสามารถใช้ศักยภาพที่มีอยู่ได้อย่างเต็มที่ มีความสุขไปกับการทำงานและเติบโตไปพร้อมๆ กับบริษัท”

ยูนิโคล่ ประเทศไทย จึงให้ความสำคัญกับ 3 พันธกิจหลัก ได้แก่

 1. การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเข้าทำงาน

ยูนิโคล่ให้ความสำคัญในด้านการบริหารและจัดการทรัพยากรบุคคลในองค์กรมาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากองค์กรได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของบุคลากร ยูนิโคล่จึงมีระบบการสรรหาและคัดเลือกที่เป็นธรรมและเปิดโอกาสให้แก่ทุกคนอย่างเท่าเทียม อาทิ

  • ตำแหน่งงาน ผู้จัดการร้านฝึกหัด หรือ UNIQLO Manager Candidate (UMC) เป็นตำแหน่งงานที่เปิดรับผู้ที่กำลังมองหางานที่มีความท้าทาย สามารถแสดงศักยภาพผ่านการทำงานจริง และมีโอกาสเติบโตไปเป็น Global Business Leader ในอนาคต โดยผู้ที่ทำงานในตำแหน่งนี้จะมีโอกาสได้เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริงในร้านค้าของยูนิโคล่ เช่น การวางแผนและวิเคราะห์แผนการขาย การบริหารจัดการสินค้า การให้บริการลูกค้า และการบริหารทีมงาม

 1. การสนับสนุนความเท่าเทียมและความหลากหลาย

ยูนิโคล่เป็นบริษัทที่มีการดำเนินธุรกิจทั่วโลก จึงใส่ใจในความเท่าเทียมและความหลากหลายของพนักงาน โดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติ ศาสนา เพศ สัญชาติ จุดยืนทางสังคม รสนิยมทางเพศ หรืออายุ สำหรับประเทศไทย ยูนิโคล่มีผู้ทำงานจากหลากหลายประเทศในหลากหลายแผนกนอกเหนือจากคนไทย ทั้ง ชาวญี่ปุ่น ชาวเกาหลี ชาวมาเลเซีย รวมถึงการให้โอกาสในการเติบโตในสายงานต่างๆ อย่างเท่าเทียม โดยไม่ว่าพนักงานจะอยู่ในตำแหน่งใดก็ตาม ทั้งนี้ยูนิโคล่ดำเนินโครงการที่เน้นความเท่าเทียมและความหลากหลายของพนักงานอย่างต่อเนื่อง ได้แก่

  • การสนับสนุนการจ้างงานผู้มีความบกพร่องทางสติปัญญาและร่างกาย

เป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติในระดับโลกที่ต้องจ้างงานผู้มีความบกพร่องทางสติปัญญาและร่างกายอย่างน้อย 1 คนต่อ 1 ร้านค้า เพื่อเป็นการสร้างโอกาสให้ผู้บกพร่องทางสติปัญญาและร่างกาย สามารถดูแลตัวเองและอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างกลมกลืน สำหรับประเทศไทย ยูนิโคล่จับมือกับพันธมิตรหลักคือสถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต จัดตั้งโครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านการทำงานให้แก่ผู้บกพร่องทางสติปัญญาและร่างกาย ปัจจุบันมีพนักงานผู้มีความบกพร่องทางสติปัญญาและร่างกายจำนวน 23 คนทำงานร่วมกับยูนิโคล่ และตั้งเป้าที่จะจ้างงานผู้มีความบกพร่องทางสติปัญญาและร่างกายให้ได้จำนวน 1-2 คนสำหรับร้านขนาดมาตรฐาน และ 2 คนสำหรับร้านขนาดใหญ่

 1. ส่งเสริมการพัฒนาตนเองพร้อมสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี

บริษัทฯ ยังส่งเสริมการพัฒนาพนักงานให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองอย่างสม่ำเสมอด้วยการให้พนักงานจัดทำ IDP (Individual Development Plan) ที่พนักงานจะเขียนแผนพัฒนาตนเองว่ามีความสนใจ หรือเป้าหมายการเติบโตอย่างไร ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้พนักงานได้มีส่วนร่วมกำหนดการวางแผนอนาคตของตนอีกด้วย ตลอดจนโอกาสในการเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ ปัจจุบันยูนิโคล่ ประเทศไทย ได้มอบหมายให้พนักงานไปปฏิบัติงานอยู่ในหลายประเทศ ได้แก่ เวียดนาม ญี่ปุ่น อังกฤษ และสเปน

นอกจากนี้ยูนิโคล่ยังตระหนักดีว่าคุณภาพชีวิตที่ดีเป็นส่วนสำคัญต่อประสิทธิภาพของพนักงาน ซึ่งรวมถึงความพึงพอใจในการทำงาน จึงส่งเสริมการมีสถานที่ทำงานที่ปลอดภัยและใส่ใจกับสุขภาพของพนักงานเพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างเต็มที่ รวมถึงการออกแบบพื้นที่ทำงานที่เปิดให้พนักงานทุกคนสามารถทำงานร่วมกันได้ เพื่อส่งเสริมการทำงานเป็นทีม การแลกเปลี่ยนความคิดเชิงสร้างสรรค์ระหว่างทีม หรือการทำงานข้ามสายงาน เพื่อแลกเปลี่ยนและพัฒนาผลสำเร็จของงานร่วมกันทั้งองค์กร

“เรายังคงเดินหน้าในการสร้างให้ยูนิโคล่เป็นองค์กรชั้นนำสำหรับทุกคน โดยวันนี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 ยูนิโคล่ มีการเปิดรับสมัคร UNIQLO Manager Candidate (UMC) สำหรับผู้ที่สนใจร่วมงานกับยูนิโคล่และต้องการเติบโตในบริษัทระดับโลก พร้อมหาความท้าทายและพัฒนาศักยภาพในการทำงานของตนเอง โดยผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ผ่านทางเว็บไซต์ยูนิโคล่ (http://s.uniqlo.com/UMC-2021)” นางสาวจันทร์จิรา กล่าวสรุป

Previous «
Next »