• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • ท็อปส์ และ แฟมิลี่มาร์ท ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การขับเคลื่อนมาตรการบริหารจัดการผลไม้ ฤดูกาลผลิตปี 2564

ท็อปส์ และ แฟมิลี่มาร์ท ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การขับเคลื่อนมาตรการบริหารจัดการผลไม้ ฤดูกาลผลิตปี 2564

นายสมนึก ยอดดำเนิน Head of Farmers, Quality Line & local sourcing บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ในเครือ เซ็นทรัล รีเทล ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การขับเคลื่อนมาตรการบริหารจัดการผลไม้ ฤดูกาลผลิตปี 2564 โดยร่วมวางแผนรับซื้อผลผลิตของเกษตรกรตลอดทั้งปี และเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายผลไม้ทั้งออฟไลน์ และออนไลน์ จำหน่ายในร้านท็อปส์, เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์, แฟมิลี่มาร์ท และ ท็อปส์ ออนไลน์ เพื่อสนับสนุนผลผลิตและสร้างความมั่นใจให้กับเกษตรกรไทยทุกคน โดยมี นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน พร้อมด้วย นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล, นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร, นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม และ ชนิดา พื้นแสน ร่วมงาน ณ ห้องประชุมบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Previous «
Next »