• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • ท็อปส์ แฟมิลี่มาร์ท และมัทสึโมโตะคิโยชิ เพิ่มมาตรการ Social distancing ซื้อของ จ่ายเงิน ยืนห่างกัน 1 เมตร

ท็อปส์ แฟมิลี่มาร์ท และมัทสึโมโตะคิโยชิ เพิ่มมาตรการ Social distancing ซื้อของ จ่ายเงิน ยืนห่างกัน 1 เมตร

การเว้นระยะห่างทางสังคม (Social distancing) เป็นหนึ่งมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขในการควบคุมการระบาดของโควิด – 19 ท็อปส์, แฟมิลี่มาร์ท และมัทสึโมโตะคิโยชิ ตอบรับมาตรการดังกล่าว เพิ่มความเข้มข้นในการให้บริการเพื่อให้ลูกค้าช้อปสินค้าได้อย่างปลอดภัย ติดตั้งสัญลักษณ์ ทำเส้นแบ่งระยะต่อคิวให้กับลูกค้า ยืนห่างกันขณะต่อคิวจ่ายเงินอย่างน้อย 1 เมตร เพื่อป้องกันและ ลดการแพร่กระจายของเชื้อ

Previous «
Next »