• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • ไทยเวิลด์แวร์ฯ รับรางวัล CSR-DIW Continuous 2563 ตอกย้ำสร้างความยั่งยืนสู่สังคม

ไทยเวิลด์แวร์ฯ รับรางวัล CSR-DIW Continuous 2563 ตอกย้ำสร้างความยั่งยืนสู่สังคม

บริษัท ไทยเวิลด์แวร์โพลีโพรดักส์ จำกัด รับมอบเกียรติบัตรและโล่รางวัลโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน (CSR-DIW Continuous) ประจำปี 2563 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดยได้รับเกียรติจาก นายประกอบ วิวิธจินดา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563

คุณประเสริฐ ไตรจักรภพ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยเวิลด์แวร์โพลีโพรดักส์ จำกัด กล่าวว่า “เรามีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งต่อการได้รางวัล CSR-DIW Continuous Award อีกครั้งในปีนี้ เป็นการตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างยั่งยืน รวมถึงสะท้อนให้เห็นถึงความทุ่มเทขององค์กรที่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามหลักกฎหมายและข้อกำหนด ที่แสดงถึงความรับผิดชอบในการดูแลสังคม การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนให้เกิดความยั่งยืน ครอบคลุมแนวทางทั้ง 7 ด้าน คือ การกำกับดูแลองค์กรสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติด้านแรงงาน การดูแลสิ่งแวดล้อม การดำเนินงานอย่างเป็นธรรม ความใส่ใจต่อผู้บริโภค และการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งในด้านต่างๆ ซึ่งเราพร้อมให้ความสำคัญและพัฒนาในทุกด้าน เพื่อสอดรับกับแนวคิดของบริษัท ที่มุ่งเน้นการเติบโตภายใต้แนวคิด “สมดุล มั่นคง ยั่งยืน และมีความสุข”

Previous «
Next »

Recent Posts