• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • SUPEREIF เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ วันแรก

SUPEREIF เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ วันแรก

แมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จอมทรัพย์ โลจายะ ประธานคณะกรรมการ บมจ.ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น พีรพงศ์ จิระเสวีจินดา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด ร่วมพิธีเปิดการซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ วันที่ 21 สิงหาคม 2562 มูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 5,150 ล้านบาท โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “SUPEREIF”

Previous «
Next »