• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • “นิปปอนเพนต์” ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หนุนพัฒนาช่างสีรถยนต์ ขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4

“นิปปอนเพนต์” ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หนุนพัฒนาช่างสีรถยนต์ ขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4

บริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จำกัด หน่วยธุรกิจสีพ่นซ่อมรถยนต์ เดินหน้ายกระดับวิชาชีพช่างพ่นซ่อมสีรถยนต์ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ซึ่งสนับสนุนต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรของอาชีวศึกษา สาขาพ่นซ่อมสีรถยนต์” ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อผลักดันประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางของสุดยอดช่างฝีมือไทย

นายนพดล ศรีสินรุ่งเรือง ผู้จัดการทั่วไป บริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จำกัด หน่วยธุรกิจสีพ่นซ่อมรถยนต์ กล่าวว่า นิปปอนเพนต์ ในฐานะผู้นำสีพ่นซ่อมรถยนต์ที่มีความพร้อมในด้านเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ และบุคคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ จึงได้เดินหน้าร่วมสานต่อนโยบายของรัฐบาล ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยมุ่งเน้นเรื่องการยกระดับและพัฒนาแรงงาน พัฒนาคุณภาพทักษะฝีมือด้านวิชาชีพ และพัฒนาศักยภาพของเยาวชนคนรุ่นใหม่ในสายอาชีวศึกษา พร้อมมีส่วนร่วมในการผลักดันประเทศไทยมุ่งสู่ศูนย์กลางอุตสาหกรรมยานยนต์ที่แข็งแกร่งเทียบเท่านานาชาติ จึงเกิดเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) โดยมี ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นผู้แทนลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ ซึ่งได้ดำเนินการภายใต้โครงการ “โปรเตเจ้” (PROTÉGÉ) เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ และประสบการณ์ด้านช่างสี รวมไปถึงการส่งเสริมฝึกทักษะฝีมือไปสู่วิชาชีพคุณภาพเข้าสู่ตลาดยานยนต์ไทยต่อไปในอนาคต

โครงการ “โปรเตเจ้” (PROTÉGÉ) ริเริ่มจัดตั้งโครงการฯ ขึ้นเมื่อปี 2560 จนถึงปัจจุบัน เข้าสู่ปีที่ 6 ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรการให้ความรู้และทักษะตามมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพในระดับนักเรียน นักศึกษา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รวมถึงการพัฒนาครูในสาขาช่างสีรถยนต์ และการสนับสนุนด้านวัสดุ อุปกรณ์ทางการศึกษา เพื่อตอบสนองความต้องการด้านแรงงานในสาขาช่างสีรถยนต์ที่มีเป็นจำนวนมาก ทั้งที่เป็นกำลังแรงงานในฐานการผลิตรถยนต์ และสถานประกอบกิจการที่ดำเนินธุรกิจในการซ่อมแซมรถยนต์ และร่วมกันผลิตกำลังแรงงานช่างสีรถยนต์ให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยที่ผ่านมา นิปปอนเพนต์ ได้ผลักดันโครงการฯ ผลิตช่างฝีมือไทยคุณภาพสู่ตลาดยานยนต์กว่า 6,300 คน รวมถึงการสนับสนุนสีพ่นรถยนต์และอุปกรณ์สำหรับใช้ในการเรียนการสอน ในปี 2561-2563 มูลค่า 19,705,000 บาท และรวมมูลค่าการสนับสนุนตั้งแต่เริ่มโครงการฯ กว่า 26 ล้านบาท

นิปปอนเพนต์ ตั้งเป้าโครงการฯ เดินหน้าผลิตช่างสีรถยนต์ให้เพียงพอต่อความต้องการในตลาดอาชีพที่ยังขาดแคลน โดยคาดหวังที่จะพัฒนาช่างสีที่เป็นแรงงานเก่าให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญมากยิ่งขึ้น และพัฒนาช่างสีรุ่นใหม่ให้มีทักษะความเชี่ยวชาญตามมาตรฐานสากล มีหลักประกันด้านรายได้ความมั่นคงในสายอาชีพและเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศต่อไป

บริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จำกัด หน่วยธุรกิจสีพ่นซ่อมรถยนต์ เดินหน้ายกระดับวิชาชีพช่างพ่นซ่อมสีรถยนต์ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ซึ่งสนับสนุนต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรของอาชีวศึกษา สาขาพ่นซ่อมสีรถยนต์” ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อผลักดันประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางของสุดยอดช่างฝีมือไทย

นายนพดล ศรีสินรุ่งเรือง ผู้จัดการทั่วไป บริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จำกัด หน่วยธุรกิจสีพ่นซ่อมรถยนต์ กล่าวว่า นิปปอนเพนต์ ในฐานะผู้นำสีพ่นซ่อมรถยนต์ที่มีความพร้อมในด้านเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ และบุคคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ จึงได้เดินหน้าร่วมสานต่อนโยบายของรัฐบาล ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยมุ่งเน้นเรื่องการยกระดับและพัฒนาแรงงาน พัฒนาคุณภาพทักษะฝีมือด้านวิชาชีพ และพัฒนาศักยภาพของเยาวชนคนรุ่นใหม่ในสายอาชีวศึกษา พร้อมมีส่วนร่วมในการผลักดันประเทศไทยมุ่งสู่ศูนย์กลางอุตสาหกรรมยานยนต์ที่แข็งแกร่งเทียบเท่านานาชาติ จึงเกิดเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) โดยมี ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นผู้แทนลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ ซึ่งได้ดำเนินการภายใต้โครงการ “โปรเตเจ้” (PROTÉGÉ) เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ และประสบการณ์ด้านช่างสี รวมไปถึงการส่งเสริมฝึกทักษะฝีมือไปสู่วิชาชีพคุณภาพเข้าสู่ตลาดยานยนต์ไทยต่อไปในอนาคต

โครงการ “โปรเตเจ้” (PROTÉGÉ) ริเริ่มจัดตั้งโครงการฯ ขึ้นเมื่อปี 2560 จนถึงปัจจุบัน เข้าสู่ปีที่ 6 ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรการให้ความรู้และทักษะตามมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพในระดับนักเรียน นักศึกษา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รวมถึงการพัฒนาครูในสาขาช่างสีรถยนต์ และการสนับสนุนด้านวัสดุ อุปกรณ์ทางการศึกษา เพื่อตอบสนองความต้องการด้านแรงงานในสาขาช่างสีรถยนต์ที่มีเป็นจำนวนมาก ทั้งที่เป็นกำลังแรงงานในฐานการผลิตรถยนต์ และสถานประกอบกิจการที่ดำเนินธุรกิจในการซ่อมแซมรถยนต์ และร่วมกันผลิตกำลังแรงงานช่างสีรถยนต์ให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยที่ผ่านมา นิปปอนเพนต์ ได้ผลักดันโครงการฯ ผลิตช่างฝีมือไทยคุณภาพสู่ตลาดยานยนต์กว่า 6,300 คน รวมถึงการสนับสนุนสีพ่นรถยนต์และอุปกรณ์สำหรับใช้ในการเรียนการสอน ในปี 2561-2563 มูลค่า 19,705,000 บาท และรวมมูลค่าการสนับสนุนตั้งแต่เริ่มโครงการฯ กว่า 26 ล้านบาท

นิปปอนเพนต์ ตั้งเป้าโครงการฯ เดินหน้าผลิตช่างสีรถยนต์ให้เพียงพอต่อความต้องการในตลาดอาชีพที่ยังขาดแคลน โดยคาดหวังที่จะพัฒนาช่างสีที่เป็นแรงงานเก่าให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญมากยิ่งขึ้น และพัฒนาช่างสีรุ่นใหม่ให้มีทักษะความเชี่ยวชาญตามมาตรฐานสากล มีหลักประกันด้านรายได้ความมั่นคงในสายอาชีพและเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศต่อไป

Previous «
Next »