• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • สภากาชาดไทยและมูลนิธิโคคา-โคล่า ประเทศไทย สานต่อโครงการ “น้ำทิพย์ปันน้ำใจให้กาชาด” ต่อเนื่องอีก 3 ปี

สภากาชาดไทยและมูลนิธิโคคา-โคล่า ประเทศไทย สานต่อโครงการ “น้ำทิพย์ปันน้ำใจให้กาชาด” ต่อเนื่องอีก 3 ปี

มูลนิธิโคคา-โคล่า ประเทศไทย โดยนายธงชัย ศิริธร (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการ นายนันทิวัต ธรรมหทัย (ที่ 5 จากซ้าย) กรรมการและเลขานุการ และนายสยาม สุวรรณรัตน์ (ขวาสุด) คณะทำงาน และสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย โดยพลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการ แพทย์หญิง ช.เขมศิริ คงรักเกียรติยศ (ที่ 2 จากซ้าย) รองผู้อำนวยการ และ นางสุนิษฐิดา เพชรด้วง (ซ้ายสุด) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อดำเนินโครงการ “น้ำทิพย์ปันน้ำใจให้กาชาด” ต่อเนื่องอีก 3 ปี ระหว่าง พ.ศ. 2565 – 2567 เพื่อสนับสนุนการทำงานของสภากาชาดไทยในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทั่วประเทศ

มูลนิธิโคคา-โคล่า ประเทศไทย โดยกลุ่มธุรกิจโคคา-โคล่า ในประเทศไทย อันประกอบไปด้วย บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท โคคา-โคล่า (ประเทศไทย) จำกัด และ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อดำเนิน โครงการ “น้ำทิพย์ปันน้ำใจให้กาชาด” ต่อเนื่องอีก 3ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2565 – 2567 เพื่อสนับสนุนการทำงานของสภากาชาดไทยในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติทั่วประเทศ ด้วยการมอบน้ำดื่ม “น้ำทิพย์” พร้อมขนส่งไปยังหน่วยบรรเทาทุกข์ของสภากาชาดไทยในพื้นที่ต่าง ๆ อย่างทันท่วงทีผ่านระบบโลจิสติกส์ที่ครอบคลุมทั่วประเทศของไทยน้ำทิพย์และหาดทิพย์ ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครของสภากาชาดไทย เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

นายนันทิวัต ธรรมหทัย กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิ โคคา-โคล่า ประเทศไทย กล่าวถึงการสานต่อโครงการฯ ครั้งนี้ว่า “ความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน นับเป็นหนึ่งในพันธกิจหลักของมูลนิธิโคคา-โคล่า ประเทศไทยมาโดยตลอด มูลนิธิฯ รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัยพิบัติทั่วประเทศผ่านการเป็นพันธมิตรกับสภากาชาดไทยมายาวนานถึง 15 ปี และยินดีให้การสนับสนุนโครงการ ‘น้ำทิพย์ปันน้ำใจให้กาชาด’ ต่อเนื่องอีก 3 ปี ภายใต้งบประมาณ 6 ล้านบาท เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์น้ำดื่ม “น้ำทิพย์” ผ่านเครือข่ายระบบขนส่งน้ำดื่มของโคคา-โคล่าทั่วประเทศ รวมถึงสนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครของทางสภากาชาดไทย ให้สามารถให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยพิบัติได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่อไป”

พลโท นายแพทย์ อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย กล่าวว่า “ภารกิจหลักของสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ คือ การช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างครบวงจร ทั้งการเตรียมพร้อมก่อนเกิดภัย การจัดการขณะเกิดภัย และการฟื้นฟูบูรณะสู่ภาวะปกติ บรรเทาทุกข์ผู้ด้อยโอกาส ตลอดจนการประชานามัยพิทักษ์ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้มั่นคง ทัดเทียมและยั่งยืน ต้องขอขอบคุณ มูลนิธิโคคา-โคล่า ประเทศไทยที่สนับสนุนให้สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ดำเนินการตามภารกิจผ่านโครงการ ‘น้ำทิพย์ปันน้ำใจให้กาชาด’ ซึ่งนอกจากจะช่วยให้สภากาชาดไทยมอบความช่วยเหลือถึงผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงทีแล้ว ยังเป็นตัวอย่างที่ดีของความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ในการร่วมกันพัฒนาสังคมอีกด้วย โดยความร่วมมือในโครงการ ‘น้ำทิพย์ปันน้ำใจให้กาชาด’ ต่อเนื่องอีก 3 ปีนี้ จะช่วยให้สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยามวิกฤติที่ต้องการความร่วมมือที่แข็งแกร่งมาเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ให้ทุเลาลงได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ”

ภายใต้โครงการ “น้ำทิพย์ปันน้ำใจให้กาชาด” ที่มีระยะเวลาระหว่างปี พ.ศ. 2565 – 2567 มูลนิธิโคคา-โคล่า ประเทศไทย จะให้การสนับสนุนการทำงานของสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในประเทศไทย ผ่านการจัดส่งน้ำดื่ม “น้ำทิพย์” ขนาด 550 มิลลิลิตร ไปยังพื้นที่ภัยพิบัติทั่วประเทศ ในงบประมาณ 2 ล้านบาทต่อปี โดยผ่าน “ระบบออนไลน์ขอรับการสนับสนุนน้ำดื่มน้ำทิพย์” (www.namthipgivesback.org) เพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถยื่นขอรับการสนับสนุนน้ำดื่มได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สนับสนุนกิจกรรมของอาสาสมัครให้มีความพร้อมในการช่วยบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติ รวมทั้งสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ ตามความจำเป็นอีกด้วย

“โครงการ ‘น้ำทิพย์ปันน้ำใจให้กาชาด’ ถือเป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นที่มีมาอย่างยาวนานของมูลนิธิฯ ในการสร้างประโยชน์ให้กับประเทศไทย และสร้างคุณค่าร่วม ผ่านการทำงานร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย อันได้แก่ ภาครัฐ องค์กรไม่แสวงผลกำไร และชุมชน ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค และระดับประเทศได้เป็นอย่างดี โดยตลอด 15 ปีที่ผ่านมา มูลนิธิโคคา-โคล่า ประเทศไทย ได้ช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและภัยพิบัติอื่น ๆ เป็นจำนวนทั้งสิ้นกว่า 1.9 ล้านคน ผ่านการส่งมอบผลิตภัณฑ์น้ำดื่ม “น้ำทิพย์” กว่า 6.3 ล้านขวด ด้วยเครือข่ายขนส่งที่มีอยู่ทั่วประเทศ ควบคู่ไปกับการจัดอบรมอาสาสมัครมากถึง 3,339 คน” นายนันทิวัต กล่าวสรุป

Previous «
Next »