• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • M.I.S.S.CONSULT พัฒนาทักษะผู้นำ กับหลักสูตร STAKEHOLDER MANAGEMENT

M.I.S.S.CONSULT พัฒนาทักษะผู้นำ กับหลักสูตร STAKEHOLDER MANAGEMENT

M.I.S.S.CONSULT ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคลด้วยหลักจิตวิทยาเชิงบวก จัดหลักสูตรพัฒนาทักษะผู้นำเพื่อการบริหารจัดการ กับหลักสูตร STAKEHOLDER MANAGEMENT 1 วันเต็ม สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับตนเองเพื่อการพัฒนาทักษะด้านการบริหารคนรอบข้าง เรียนรู้เทคนิคการวิเคราะห์และวางแผนการสื่อสารกับบุคคลที่หลากหลายและแตกต่างให้เหมาะสม โดยวิทยากร คุณฉันทนา วัฒนารมย์ (แถวนั่งที่ 3 จากซ้าย) ณ โรงแรม โอเรียนเต็ล เรสสิเดนซ์ ถนน วิทยุ เมื่อเร็วๆ นี้

Previous «
Next »