• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • แอลจีเสริมแกร่งตลาดแรงงานหลังวิกฤตโควิด-19 มอบสื่อการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมทักษะช่างติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แก่สถาบันฝึกอาชีพชั้นนำ

แอลจีเสริมแกร่งตลาดแรงงานหลังวิกฤตโควิด-19 มอบสื่อการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมทักษะช่างติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แก่สถาบันฝึกอาชีพชั้นนำ

จากรายงานภาวะสังคมไทย ณ ไตรมาสหนึ่ง พ.ศ.2563 ที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ระบุว่าวิกฤตโควิด-19 ส่งผลให้แรงงานชาวไทยมีความเสี่ยงต่อการถูกเลิกจ้างทั้งสิ้น 8.4 ล้านคน โดยเฉพาะในภาคการท่องเที่ยว ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ เพื่อสนับสนุนการฟื้นฟูตลาดแรงงานไทยจากผลกระทบดังกล่าว บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ส่งมอบเครื่องปรับอากาศเชิงพาณิชย์ชนิดแขวนใต้ฝ้า (Ceiling suspended) ที่มาพร้อมคอมเพรสเซอร์ สมาร์ท อินเวอร์เตอร์ (Smart Inverter) รวมทั้งหมด 10 เครื่อง แก่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานครและโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (บางรัก) เพื่อเพิ่มโอกาสในการเสริมศักยภาพและทักษะความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพ พร้อมพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของช่างติดตั้งเครื่องปรับอากาศไทย ผ่านการเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติจริงจากอุปกรณ์สื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย เหมาะสม และสอดคล้องกับเนื้อหาวิชา

การมอบเครื่องปรับอากาศเชิงพาณิชย์ของแอลจีในครั้งนี้ สอดคล้องกับความมุ่งมั่นของแอลจีในการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้บริโภค ดั่งเช่นสโลแกน Life’s Good ด้วยการมอบโอกาสทางการเรียนรู้ด้านวิชาชีพของแรงงานไทยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และยังส่งเสริมบุคลากรในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศของไทยให้มีศักยภาพเทียบเท่ามาตรฐานสากล และเสริมความแข็งแกร่งด้านเศรษฐกิจของประเทศต่อไปในอนาคต

Previous «
Next »