• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • ILM เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ วันแรก

ILM เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ วันแรก

ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กฤษชนก ปัทมสัตยาสนธิ กรรมการผู้จัดการ บมจ. อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ ร่วมพิธีเปิดการซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของ บมจ. อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ ผู้นำธุรกิจค้าปลีกเฟอร์นิเจอร์ และของตกแต่งบ้านครบวงจร เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 มูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 11,110 ล้านบาท โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “ILM”

Previous «
Next »