• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • เอสโซ่ ส่งเสริมการศึกษาด้าน STEM พร้อมมอบทุนการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย จาก ”กองทุนเอสโซ่ สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี”

เอสโซ่ ส่งเสริมการศึกษาด้าน STEM พร้อมมอบทุนการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย จาก ”กองทุนเอสโซ่ สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี”

เอสโซ่มอบทุนการศึกษา 30 ทุน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 600,000 บาท ให้แก่นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีในกลุ่มสาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ การบัญชี บริหารธุรกิจ การเงิน (STEM Education) จากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐทั่วประเทศ ผ่านทางสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ในโอกาสนี้ ดร.ทวีศักดิ์ บรรลือสินธุ์ (ภาพบนสุด ที่ 5 จากซ้าย) กรรมการ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช (ที่ 4 จากซ้าย) เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมเป็นประธานในการมอบทุนการศึกษา ซึ่งจัดขึ้นที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ดร.ทวีศักดิ์ กรรมการ บมจ.เอสโซ่กล่าวว่า “นับเป็นเวลาถึง 39 ปีแล้ว ที่เอสโซ่ได้ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อมอบทุนการศึกษาซึ่งต่อยอดมาจากกองทุนเอสโซ่สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี จนถึงปัจจุบัน นับเป็นจำนวนกว่า 2,160 ทุน รวมเป็นเงินกว่า 17.5 ล้านบาท ให้กับนิสิตนักศึกษาสาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ การบัญชี บริหารธุรกิจ การเงิน (STEM Education) เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับนิสิตนักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์”

ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช เลขาธิการ คณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้กล่าวคำขอบคุณโดยมีใจความสำคัญว่า “บริษัท เอสโซ่ฯ ได้บริจาคทุนการศึกษามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ.2525 จนถึงปัจจุบัน ให้แก่นิสิตนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เป็นกำลังใจในการศึกษาเล่าเรียน พร้อมที่จะเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพต่อไป บริษัทเอสโซ่ฯ นับเป็นตัวอย่างที่ดีของหน่วยงานภาคธุรกิจเอกชนที่ให้ความสำคัญกับการสนับสนุนส่งเสริมการให้โอกาสทางการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษา ซึ่งเป็นการอำนวยประโยชน์ด้านทุนทรัพย์ให้แก่นิสิตนักศึกษาที่ได้รับทุนให้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไป”

จากสถานการณ์โรคโควิด-19 ที่ยังไม่กลับสู่สภาวะปกติและมีแนวโน้มที่จะยืดเยื้อต่อไป ทางคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ปรับใช้รูปแบบวิถีชีวิตใหม่ (New normal) มาเป็นการสัมภาษณ์นักศึกษาแบบ virtual และ มอบทุนผ่านทางแต่ละสถาบัน เพื่อสามารถรักษาระยะห่างที่เหมาะสม สำหรับทุนในปีการศึกษา 2563 เพื่อให้การมอบทุนการศึกษาสามารถดำเนินไปได้อย่างราบรื่นและต่อเนื่อง

Previous «
Next »

Recent Posts