• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • มูลนิธิ EDF จับมือธนาคารเอชเอสบีซีจัดกิจกรรมอาสาสมัครร่วมพัฒนาโรงเรียน

มูลนิธิ EDF จับมือธนาคารเอชเอสบีซีจัดกิจกรรมอาสาสมัครร่วมพัฒนาโรงเรียน

มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) ร่วมกับธนาคารเอชเอสบีซีนำโดยนายพัฒน์ สุขกาญจนที ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ จำกัด จัดกิจกรรมอาสาสมัครร่วมพัฒนาโรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ซึ่งเป็นโรงเรียนที่อยู่ในโครงการ “Bank on a Bright Career with HSBC” ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะของเยาวชนไทย โดยบุคลากรอาสาสมัครของธนาคารฯ ได้ร่วมกันทำกิจกรรม อาทิ การทาสีผนังโรงอาหารที่สอดแทรกความรู้ด้านโภชนาการ อาหาร ผักและผลไม้ การทาสีอุปกรณ์เครื่องเล่นสำหรับนักเรียน การทำอิฐบล็อกเพื่อใช้ในโรงเรียน ให้ความรู้เทคนิคการขายสินค้าแก่นักเรียน นอกจากนี้ธนาคารฯ ยังได้จัดวิทยากรผู้เชี่ยวชาญให้ความรู้เรื่อง “การขายออนไลน์และเทคนิคการทำการตลาด” แก่นักเรียนระดับแกนนำด้วย

นายสุตุมินธ์ คงกระโทก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประธานนักเรียนโรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ กล่าวว่า “ในนามของคณะนักเรียนโรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ ผมขอขอบคุณพี่ๆ อาสาสมัครจากธนาคารเอชเอสบีซีที่ได้มาทำกิจกรรมในโรงเรียน พวกเราได้เห็นการเสียสละเวลา ความสามัคคี การทำงานร่วมกันเป็นทีมของพี่ๆ ที่พวกเรานักเรียนทุกคนจะนำไปเป็นแบบอย่าง รวมทั้งขอขอบคุณพี่ๆ ที่ได้มาให้ความรู้เรื่องเทคนิคการขายและการตลาด และยังช่วยอุดหนุนสินค้าของนักเรียนด้วยครับ”

Previous «
Next »

Recent Posts