• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • เปิดงานสัมมนา “Cybersecurity and Personal Data Protection: Get Ready for New Business Standards”

เปิดงานสัมมนา “Cybersecurity and Personal Data Protection: Get Ready for New Business Standards”

ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ปารีณา ศรีวนิชย์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมต้อนรับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ ในโอกาส เปิดงานสัมมนา เรื่อง “Cybersecurity and Personal Data Protection: Get Ready for New Business Standards” เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และข้อมูลส่วนบุคคล ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ

Previous «
Next »