• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • คณะผู้บริหาร CPF ฟิลิปปินส์ เยี่ยมคารวะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์

คณะผู้บริหาร CPF ฟิลิปปินส์ เยี่ยมคารวะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์

นายสุนทร ตันทนะเทวินทร์ (กลาง) รองประธานกรรมการ และ นายอุดมศักดิ์ อักษรภักดี (ขวา) กรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร คอร์ปอร์เรชั่น ฟิลิปปินส์ หรือ ซีพีเอฟ ฟิลิปปินส์ เข้าเยี่ยมคารวะ นายวิลเลี่ยม ดาร์ (ซ้าย) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ คนใหม่ พร้อมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นธุรกิจการเพาะเลี้ยงกุ้งเพื่อการบริโภคภายในประเทศและการส่งออก ณ กระทรวงเกษตร สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

Previous «
Next »