• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • กรุงเทพประกันชีวิตมอบรางวัลเชิดชูเกียรติโรงพยาบาลคู่สัญญาบริการประกันสุขภาพดีเด่น

กรุงเทพประกันชีวิตมอบรางวัลเชิดชูเกียรติโรงพยาบาลคู่สัญญาบริการประกันสุขภาพดีเด่น

กรุงเทพประกันชีวิต หรือ บีแอลเอ จัดงาน Bangkok Life Assurance SMART Hospital Awards 2019 มอบรางวัลเป็นเกียรติแก่โรงพยาบาลคู่สัญญาบริการประกันสุขภาพที่มีความโดดเด่นด้านความร่วมมือระดับองค์กร การจัดการความเหมาะสมทางการแพทย์ การให้บริการตรวจสุขภาพ การให้บริการเคลม และการบริหารค่ารักษาพยาบาล เพื่อเป็นการขอบคุณและแสดงความชื่นชมแก่โรงพยาบาลพันธมิตรในการพัฒนาคุณภาพบริการด้านประกันสุขภาพ โดยมีโรงพยาบาลคู่สัญญาที่ได้รับรางวัลรวม 10 โรงพยาบาล ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 5 โรงแรมเอส 31 สุขุมวิท

ม.ล. จิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “การมอบรางวัลครั้งนี้เป็นการพิจารณาให้รางวัลแก่โรงพยาบาลที่มีมาตรฐานการดูแลรักษาทางการแพทย์ การให้บริการของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล การบริการและอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าอย่างดีเยี่ยม ตลอดจนการให้ความร่วมมือและประสานงานระหว่างบริษัทกับโรงพยาบาลเพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการที่เป็นเลิศ ซึ่งจะช่วยยกระดับความร่วมมือระหว่างกรุงเทพประกันชีวิตกับโรงพยาบาลคู่สัญญา กระตุ้นและพัฒนามาตรฐานการให้บริการด้านการประกันสุขภาพ เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าในการรับบริการของโรงพยาบาลคู่สัญญาลดระยะเวลารอคอยการให้บริการ และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมด้านการรักษาพยาบาลให้มีประสิทธิภาพด้านคุณภาพการรักษาและคุณภาพ การคิดค่ารักษาพยาบาลเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้ากรุงเทพประกันชีวิต”

Bangkok Life Assurance SMART Hospital Awards 2019 มีการมอบรางวัล แบ่งเป็น 5 ประเภท ได้แก่ รางวัลดีเด่นด้านความร่วมมือระดับองค์กร (Cooperation Award) ได้แก่ โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล และโรงพยาบาลปิยะเวท รางวัลดีเด่นด้านการจัดการความเหมาะสมทางการแพทย์(Utilization Management Award) ได้แก่ โรงพยาบาลกรุงเทพ และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย รางวัลดีเด่นด้านการให้บริการตรวจสุขภาพ (Check Up Service Award) ได้แก่ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ และโรงพยาบาลเอกอุดร รางวัลดีเด่นด้านการให้บริการเคลม (Claim Excellence Award) ได้แก่ โรงพยาบาลเวชธานี และโรงพยาบาลยันฮี รางวัลดีเด่นด้านการบริหารค่ารักษาพยาบาล (Financial Management Award) ได้แก่ โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค และโรงพยาบาลแมคคอร์มิค

ทั้งนี้ การมอบรางวัลเชิดชูเกียรติดังกล่าวยังเป็นการขอบคุณแก่พันธมิตรองค์กร ที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง ในการพัฒนาคุณภาพการบริการของบริษัทและโรงพยาบาลพันธมิตร ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น พร้อมมอบความสะดวกสบายและประโยชน์สูงสุด เพื่อชีวิตที่มีความสุขมากกว่าของผู้ถือกรมธรรม์กรุงเทพประกันชีวิต

Previous «
Next »