• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • AWC เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ วันแรก

AWC เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ วันแรก

ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เจริญ สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการ คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี รองประธานกรรมการ และ วัลลภา ไตรโสรัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. แอสเสท เวิรด์ คอร์ป ร่วมพิธีเปิดการซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของ บมจ. แอสเสท เวิรด์ คอร์ป ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำที่มุ่งตอบสนองไลฟ์สไตล์แบบครบวงจรในประเทศไทย เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ วันที่ 10 ตุลาคม 2562 มูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 185,742 ล้านบาท โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “AWC”

Previous «
Next »