• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • ARV ลงนามความร่วมมือพัฒนา และเผยแพร่แพลตฟอร์มดิจิทัลข้อมูลเมือง (City Digital Data Platform) กับ สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย เพื่อยกระดับและพัฒนาท้องถิ่นไทยสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ

ARV ลงนามความร่วมมือพัฒนา และเผยแพร่แพลตฟอร์มดิจิทัลข้อมูลเมือง (City Digital Data Platform) กับ สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย เพื่อยกระดับและพัฒนาท้องถิ่นไทยสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ

บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด หรือ เออาร์วี (ARV) ผู้นำด้านการพัฒนาและให้บริการเทคโนโลยีหุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์ของไทย ภายใต้กลุ่มปตท.สผ เดินหน้าสร้างความร่วมมือกับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย เพื่อยกระดับและพัฒนาท้องถิ่นไทย สู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ ดร.ธนา สราญเวทย์พันธุ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด หรือ เออาร์วี (ARV) และ นายสมชาย รังสิวัฒนศักดิ์ นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ร่วมลงนามความร่วมมือ “โครงการพัฒนาและเผยแพร่แพลตฟอร์มดิจิทัลข้อมูลเมือง (City Digital Data Platform)” เพื่อนำความรู้ เทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์และนวัตกรรมไปประประยุกต์ใช้ในการดำเนินภารกิจต่าง ๆ ของเทศบาลเพื่อพัฒนาท้องถิ่นไทยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ตามแนวทางการพัฒนาประเทศไทยในแผนแม่บทการพัฒนาประเทศตามแนวทางการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ณ ห้องประชุม สมาคมสันนิบาตประเทศไทย เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565

ดร. ธนา สราญเวทย์พันธุ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด หรือ เออาร์วี (ARV) กล่าวว่า “ARV ได้เล็งเห็นความสำคัญของการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาต่อยอด เพื่อยกระดับเมืองสู่สากล จึงได้มอบหมายให้หน่วยธุรกิจภายใต้การกำกับดูแล ที่ชื่อว่า ‘Bedrock’ (เบดร็อค) ผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการและวิเคราะห์ฐานข้อมูลขั้นสูงเชิงตำแหน่งและพื้นที่อัจฉริยะ พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลข้อมูลเมือง (City Digital Data Platform) ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยวางรากฐานให้เมืองมีโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัล เพิ่มประสิทธิภาพในการคาดการณ์ วางแผน ติดตามผล และแก้ปัญหาต่าง ๆ ของพื้นที่ ซึ่งต้องขอขอบคุณสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยที่ได้ให้โอกาสกับ ARV  ในการพัฒนาและเผยแพร่แพลตฟอร์มดิจิทัลข้อมูลเมือง (City Digital Data Platform) เพื่อผลักดันให้เกิดการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการเมือง พัฒนาศักยภาพการบริหาร จัดการฐานข้อมูลเมือง ซึ่งจะเป็นองค์ประกอบสำคัญที่จะนำไปสู่การสร้างเมืองอัจฉริยะ และต่อยอดขยายผลเชื่อมโยงสู่การเป็นประเทศแห่งอนาคต”

พร้อมกันนี้ทาง ARV ได้ร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตรจัดหลักสูตรอบรม “นักวางแผนข้อมูลเมือง: City Data Planner (CDP) รุ่นที่ 1” ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมมาจาก 110 เทศบาลทั่วประเทศ โดยรับเกียรติจาก นายสมชาย รังสิวัฒนศักดิ์ นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล เลขาธิการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภราดร สุรีย์พงษ์ รองผู้อํานวยการศูนย์นวัตกรรมและการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล วิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ นายวีรวัฒน์ รัตนวราหะ Entrepreneur in Residence Commercial บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จํากัด กล่าวเปิดหลักสูตรอบรม

Bedrock ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคลากรท้องถิ่น จึงนำมาสู่การจัดหลักสูตรอบรม“นักวางแผนข้อมูลเมือง: City Data Planner (CDP) รุ่นที่ 1” ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อสร้างผู้นำของหน่วยงานท้องถิ่นที่สามารถวางแผน และนำข้อมูลเมืองไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชนได้ ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ทั้งนักวิชาการ
ผู้ที่มีส่วนในการขับเคลื่อนท้องถิ่น ตลอดจนผู้ที่อยู่ในแวดวงเทคโนโลยี และได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ทรงคุณวุฒิกว่า 20 ท่าน ที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในหลักสูตรนี้ อาทิ รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ ผู้อํานวยการฝ่ายสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรม โปรแกรมวิจัย 15 หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.), ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภราดร สุรีย์พงษ์ รองผู้อํานวยการศูนย์นวัตกรรมและการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล วิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, รองศาสตราจารย์ ดร.พนิต ภู่จินดา หัวหน้าภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ดร.จักรพันธ์ จุลละโพธิ Product Owner บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จํากัด

โดยในอนาคต Bedrock ยังเปิดกว้างในการพัฒนาธุรกิจแพลตฟอร์มดิจิทัลข้อมูลเมือง เพื่อไปใช้ต่อยอดหรือประยุกต์ใช้งานในด้านอื่นๆ ตามความต้องการของพันธมิตรทั้งหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน โดยผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณ สุทธามาศ ภู่ชัย  Email : Suttamasp@arv.co.th โทร 085-5538286

Previous «
Next »

Recent Posts