• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • มูลนิธิอิออนประเทศไทย มอบสิ่งของจำเป็นและหน้ากากอนามัย ให้กับผู้พิการทางสายตาที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

มูลนิธิอิออนประเทศไทย มอบสิ่งของจำเป็นและหน้ากากอนามัย ให้กับผู้พิการทางสายตาที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

คุณสุพร วัธนเวคิน ประธานกรรมการมูลนิธิอิออนประเทศไทย มอบสิ่งของที่จำเป็นและหน้ากากอนามัย บรรจุในถุงยังชีพ จำนวน 200 ถุง มูลค่ารวม 144,100 บาท ให้แก่สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย โดยมีกรรมการสมาคมฯ เป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาทั่วประเทศ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้ไม่สามารถประกอบอาชีพเพื่อหารายได้ได้ตามปกติ โดยทางสมาคมฯ จะจัดส่งไปยังบ้านของผู้พิการทางสายตา ตามที่ได้แจ้งขอความช่วยเหลือมา

Previous «
Next »