• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ สมาคมนักกำหนดอาหาร แห่งประเทศไทย ยกระดับการดูแลด้านโภชนาการในโรงพยาบาล

บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ สมาคมนักกำหนดอาหาร แห่งประเทศไทย ยกระดับการดูแลด้านโภชนาการในโรงพยาบาล

บริษัทแอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย เพื่อสนับสนุนทุนแก่สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย เพื่อประโยชน์ทางด้านการศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อช่วยสนับสนุนการป้องกันภาวะทุพโภชนาการและให้ผู้ป่วยผู้ใหญ่ให้ได้รับการดูแลด้านโภชนบำบัดและการกำหนดอาหารได้อย่างถูกต้องเหมาะสมในโรงพยาบาล รวมทั้งได้รับคำแนะนำด้านอาหาร โภชนาการและโภชนบำบัดและการกำหนดอาหารที่ถูกต้องก่อนกลับบ้าน

ผศ.ดร.ชนิดา ปโชติการ นายกสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “ภาวะทุพโภชนาการถือเป็นปัญหาสุขภาพที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการรักษาและการฟื้นตัวของผู้ป่วยที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาล” บริษัทแอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัดซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำในการผลิตผลิตภัณฑ์คุณภาพด้านโภชนาการได้ตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลด้านโภชนาการ โภชนบำบัดและการกำหนดอาหาร ได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมนักกำหนดอาหารฯ ด้านวิชาการและงานวิจัยด้วยดีตลอดมา เพื่อให้บรรลุพันธกิจของสมาคมฯ คือการรักษามาตรฐานและพัฒนาคุณภาพงานโภชนาการและโภชนบำบัดอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ความร่วมมือในครั้งนี้ บริษัทแอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส (ประเทศไทย) จำกัด ได้สนับสนุนทุนแก่สมาคมนักกำหนดอาหารฯ เพื่อประโยชน์ทางด้านการศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้ จำนวน 600,000 บาท (หกแสนบาทถ้วน) แก่สมาคมนักกำหนดอาหารฯ เพื่อส่งต่อโครงการการดูแลด้านโภชนาการ โภชนบำบัดและการกำหนดอาหาร แก่ผู้ป่วยในโรงพยาบาลกว่า 25 ทุนทั่วประเทศ โดยมีเป้าหมายในการส่งเสริมวิชาชีพและให้ทีมสหสาขาวิชาชีพตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลด้านโภชนาการ โภชนบำบัดและการกำหนดอาหาร โดยมุ่งหวังให้ผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลได้รับการคัดกรอง ประเมินภาวะโภชนาการ มีกระบวนการรักษา ดูแลติดตามผู้ป่วยที่มีภาวะทุพโภชนาการให้เป็นไปอย่างเป็นระบบ ถูกต้องและเหมาะสมตามที่แพทย์และทีมโภชนบำบัดกำหนด ทำให้ผู้ป่วยฟื้นตัวและสามารถออกจากโรงพยาบาลได้เร็วขึ้น ประหยัดค่าใช้จ่ายส่งผลให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัวดีขึ้น

ยกระดับการดูแลด้านโภชนาการ โภชนบำบัดและการกำหนดอาหาร ในสถานพยาบาล

ความชุกของภาวะทุพโภชนาการพบในประชากรทั่วไปโดยมีอัตราสูงถึงร้อยละ 15-20 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้สูงอายุซึ่งมักจะเกิดภาวะมวลกล้ามเนื้อลดลงทั่วร่างกายมักพบในผู้สูงอายุ หรือชื่อทางการแพทย์ คือ ‘Sarcopenia’ อันจะส่งผลต่อการสูญเสียความแข็งแรงและการทำงานของกล้ามเนื้อ ในผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่เกิดภาวะนี้จะเป็นปัญหาที่สำคัญและก่อให้เกิดผลเสียต่อผู้ป่วย เช่น เพิ่มอัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อน ระยะเวลาการนอนโรงพยาบาล ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ตลอดจนเพิ่มอัตราการตาย และอัตราดังกล่าวจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เมื่ออายุเพิ่มมากขึ้น โดยสถิติในประเทศไทยพบว่าผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลเกินกว่าครึ่งประสบภาวะทุพโภชนาการ ดังนั้น การได้รับโภชนาการที่ถูกต้องและเหมาะสมจึงเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับผู้ป่วย เพื่อต่อสู้กับภาวะถดถอยต่างๆ ในระยะการพักฟื้น

นายแพทย์ ประพัฒน์ โสภณาทรณ์ Medical Director แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการของแอ๊บบอต ประเทศไทย กล่าวว่า “ในฐานะผู้นำด้านโภชนศาสตร์ การสนับสนุนและพัฒนาองค์ความรู้ด้านโภชนบำบัดร่วมกับพันธมิตรจะช่วยสนับสนุนข้อมูลความรู้และเครื่องมือแก่ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพ เพื่อผลักดันแนวทางการดูแลโภชนาการภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังช่วยส่งเสริมการรับรู้เกี่ยวกับกระบวนการดูแลด้านโภชนาการ หรือ Nutrition Care Process (NCP) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่องแก่ผู้ให้บริการด้านการดูแลรักษาสุขภาพในโรงพยาบาล เพื่อเร่งประสิทธิภาพในการฟื้นตัวของผู้ป่วย และลดระยะเวลาในการพักรักษาตัวในโรงพยาบาล การร่วมมือในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อส่งต่อทุนให้แก่สมาคมนักกำหนดอาหาร แห่งประเทศไทย เพื่อประโยชน์ทางด้านการศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้พร้อมสนับสนุนองค์กรและสถานพยาบาลในการยกระดับแนวทางการดูแลรักษาภาวะทุพโภชนาการเพื่อผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้น ซึ่งแอ๊บบอตมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นพันธมิตรกับสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย เพื่อสนับสนุนนโยบายของประเทศในการยกระดับคุณภาพ การดูแลรักษาผู้ป่วยในประเทศไทย” โดยแอ๊บบอตได้จัดทำการศึกษาเพื่อการดูแลโภชนาการสำหรับสถานพยาบาลสามารถคลิกดูได้ที่นี่ https://abbottnutrition.com/clinical-studies/malnutrition

Previous «
Next »

Recent Posts