• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • โอเอซิส สปา (ประเทศไทย) คว้า 11 รางวัลสถานประกอบการสปาเพื่อสุขภาพมาตรฐานสากล ประจำปี 2560

โอเอซิส สปา (ประเทศไทย) คว้า 11 รางวัลสถานประกอบการสปาเพื่อสุขภาพมาตรฐานสากล ประจำปี 2560

    ทีมผู้บริหารและผู้จัดการสปาโอเอซิสสปา (ประเทศไทย) ในนามของคุณภาคิน พลอยภิชา และคุณโทบี้ อัลเลน ประธานกรรมการผู้จัดการโอเอซิสสปา เข้ารับรางวัล “มาตราฐานสถานประกอบการสปาเพื่อสุขภาพระดับสากล” (Thai Spa Quality Award) โดยโอเอซิสสปาได้รับ 11 รางวัลคุณภาพที่ด้านมาตรฐานการให้บริการของโอเอซิสสปาทั้ง 11 สาขา ได้แก่ เชียงใหม่ 4 สาขา กรุงเทพมหานคร 2 สาขา ภูเก็ต 4 สาขา และพัทยา 1 สาขา โดยได้รับเกียรติจาก แพทย์หญิง ประนอม คำเที่ยง รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ณ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัด นนทบุรี

    รางวัลเกียรติยศนี้เป็นหนึ่งในโครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริม พัฒนา และยกระดับมาตรฐานสถานประกอบการสปาเพื่อสุขภาพให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

    ก้าวเข้าสู่ปีที่ 16 โอเอซิสสปา มุ่งเน้นที่จะนำเสนอสปาอัตลักษณ์ล้านนาไทย ที่มีการพัฒนาด้านการบริหารจัดการสปาด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย พัฒนาด้านผลิตภัณฑ์อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า รวมไปถึงพัฒนาหลักสูตรการอบรมบุคลากรภายในผู้ให้บริการสปาโดยโรงเรียนไทยโอเอซิสสปา เพื่อให้การบริการของโอเอซิสสปามีมาตรฐานระดับสากล www.oasisspa.net

Previous «
Next »