• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • ภาพข่าว SET Innovation Awards เวทีประชันผลงานนวัตกรรมของชาวตลาดหลักทรัพย์ฯ

ภาพข่าว SET Innovation Awards เวทีประชันผลงานนวัตกรรมของชาวตลาดหลักทรัพย์ฯ

    ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มอบรางวัล SET Innovation Awards 2018 เป็นการประกวดผลงานด้านนวัตกรรมของพนักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพื่อสร้าง “นวัตกรรม” ให้เกิดขึ้นเป็นวัฒนธรรมองค์กร และในปีนี้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ส่งเสริมให้ภาคตลาดทุนใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยการจัดโครงการ Capital Market Innovation Awards 2018 ซึ่งเป็นเวทีการประกวดสุดยอดนวัตกรรมครั้งแรกของภาคตลาดทุนไทย

Previous «
Next »

Recent Posts