• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • ต้อนรับผู้เข้าอบรมหลักสูตรการบริหารระดับสูงเชิงบูรณาการทางการแพทย์ (บสพ.)

ต้อนรับผู้เข้าอบรมหลักสูตรการบริหารระดับสูงเชิงบูรณาการทางการแพทย์ (บสพ.)

    เกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมด้วยผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้อนรับผู้เข้าอบรมหลักสูตรการบริหารระดับสูงเชิงบูรณาการทางการแพทย์ (บสพ.) รุ่นที่ 1 วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำโดย รศ. ดร. นริศ ชัยสูตร อดีตรองปลัดกระทรวงการคลัง โดยผู้อบรมได้ร่วมรับฟังบรรยายความรู้สร้างการเติบโตให้ธุรกิจด้วยการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ” จาก อำนวย จิรมหาโภคา ผู้ช่วยผู้จัดการ กลุ่มงานการตลาดผู้ออกหลักทรัพย์ 1 ตลาดหลักทรัพย์ฯ

Previous «
Next »