• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • เต็ดตรา แพ้ค ฉลองความสำเร็จโครงการ “กล่องยูเอชที รีไซเคิลได้” ระยะที่ 2

เต็ดตรา แพ้ค ฉลองความสำเร็จโครงการ “กล่องยูเอชที รีไซเคิลได้” ระยะที่ 2

    บริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และภาคีเครือข่าย ร่วมพิธีปิดโครงการ “กล่องยูเอชที รีไซเคิลได้” ระยะที่ 2 เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน และผลสำเร็จของโครงการฯ ในรอบปีที่ผ่านมา ณ ห้องอารีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ เต็ดตรา แพ้ค ตั้งความหวังว่าโครงการจะได้รับการสานต่อและขยายผลไปในอนาคตได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ตลอด 2 ปีที่ผ่านมา โครงการ ”กล่องยูเอชที รีไซเคิลได้” สามารถส่งเสริมให้เกิดการรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่มในประเทศไทยได้กว่า 700 ตัน ซึ่งนำไปใช้ประโยชน์ในการผลิตผลิตภัณฑ์รีไซเคิลต่างๆ ตามกลไกของตลาดต่อไป

Previous «
Next »

Recent Posts