• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมสนับสนุนโครงการบ้านศิลปะเอกชัย วรรณแก้ว ศิลปะเพื่อผู้ด้อยโอกาส จับมือร่วมสร้างกิจกรรมเพื่อสังคม เน้นเปิดโอกาส สร้างคนดี มีคุณธรรม สู่สังคม

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมสนับสนุนโครงการบ้านศิลปะเอกชัย วรรณแก้ว ศิลปะเพื่อผู้ด้อยโอกาส จับมือร่วมสร้างกิจกรรมเพื่อสังคม เน้นเปิดโอกาส สร้างคนดี มีคุณธรรม สู่สังคม

    นายเอกชัย วรรณแก้ว ประธานโครงการบ้านศิลปะเอกชัย วรรณแก้ว ศิลปะเพื่อผู้ด้อยโอกาส (คนกลาง) มอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ นายสุทธิพงศ์ ชาญชญานนท์ รองผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) (ที่ 2 จากซ้าย) ในฐานะที่ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมเป็นองค์กรภาคีเครือข่าย เพื่อสร้างสรรค์สังคมแห่งโอกาส ร่วมมือกันสร้างคนดี และมีคุณธรรมสู่สังคม ร่วมด้วย นางสาวสาริณี ถูกจิตร เจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสารองค์กรศูนย์คุณธรรมฯ (ที่ 1 จากซ้าย) นางสาวจารุวรรณ เวชตระกูล เลขาธิการโครงการฯ (ที่ 2 จากขวา) นายสุรศักดิ์ สีลูกวัด ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์โครงการบ้านศิลปะเอกชัย วรรณแก้ว (ขวาสุด) เมื่อเร็วๆ นี้

Previous «
Next »