• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • “LiVE” แพลตฟอร์ม โอกาสการเติบโต สำหรับ Startup และ SMEs ผนึกพันธมิตร พร้อมเปิดระดมทุนอย่างเป็นทางการ

“LiVE” แพลตฟอร์ม โอกาสการเติบโต สำหรับ Startup และ SMEs ผนึกพันธมิตร พร้อมเปิดระดมทุนอย่างเป็นทางการ

    “LiVE” แพลตฟอร์ม สร้างการเติบโตทางธุรกิจผ่านแหล่งเงินทุนแบบ Crowdfunding สำหรับ Startup และ SMEs หนึ่งในกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศในอนาคต พร้อมให้บริการอย่างเป็นทางการ 4 พ.ค. นี้ เผยภาครัฐและเอกชน ผนึกกำลังร่วมเป็นพันธมิตรสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ผู้ประกอบการ ล่าสุดมี Startup และ SMEs พร้อมระดมทุน 8 บริษัท มีผู้ประกอบการเตรียมเข้าแพลตฟอร์มอีกกว่า 50 บริษัท ด้านผู้ลงทุนมีความสนใจเข้ามาลงทุนเป็นจำนวนมาก

    นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ตั้งบริษัท ไลฟ์ฟินคอร์ป จำกัด โดยถือหุ้น 99.99% เพื่อให้บริการแพลตฟอร์มในการระดมทุนรูปแบบใหม่ที่เรียกว่า Crowdfunding และการซื้อขายหลักทรัพย์ในรูปแบบเจรจาต่อรอง (Over The Counter : OTC) แก่ผู้ประกอบการ Startup และ SMEs โดยนำเทคโนโลยี blockchain มาใช้ในการพัฒนา “LiVE” แพลตฟอร์ม ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำหรับธุรกิจสะดวกต่อการขยายบริการเชื่อมต่อพันธมิตรในอนาคต

    “ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งสร้างโอกาสการขยายการเติบโตของธุรกิจด้วยการสร้าง startup ecosystem อย่างครบวงจร ตั้งแต่การให้ความรู้และประสบการณ์ในการจัดการธุรกิจอย่างเป็นระบบสำหรับผู้ประกอบการในระยะเริ่มต้นเข้าสู่การระดมทุนให้แก่ผู้ประกอบการ Startup และ SMEs ที่เริ่มเติบโตและขยายธุรกิจ จนถึงการเชื่อมโยงกับผู้ลงทุนสถาบันเพื่อสร้างความแข็งแกร่ง เชื่อมั่นว่า “LiVE” แพลตฟอร์ม จะเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนประเทศโดยเป็นช่องทางให้ Startup และ SMEs ที่เริ่มออกนวัตกรรมสู่ตลาดแต่ยังขาดโอกาสทางการเงินในปัจจุบัน เข้าถึงแหล่งเงินทุนในรูปแบบ Crowdfunding ซึ่งมีจุดเด่นที่สามารถใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างและขยายฐานลูกค้าด้วยการเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจ ขณะเดียวกันยังเป็นการโอกาสให้ผู้ลงทุนตามคุณสมบัติที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลได้เลือกลงทุนในกิจการที่มีศักยภาพเติบโตในอนาคต” นางเกศรากล่าว

    ปัจจุบันมี Startup และ SMEs พร้อมเข้าระดมทุนในแพลตฟอร์มแล้ว 8 บริษัท ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีความหลากหลายทั้งแบบแอปพลิเคชัน สินค้าอุปโภค บริโภค เครื่องมือแพทย์ และมีอีกกว่า 50 บริษัท แสดงความสนใจเข้าระดมทุน ซึ่งมีความหลากหลายทางธุรกิจ โดยจะเน้นธุรกิจที่มีนวัตกรรมในด้านต่างๆ ด้านผู้ลงทุนมีกองทุนในรูปแบบ Venture Capital, Private Equity, Corporate Venture Capital, นิติบุคคล และบุคคลธรรมดาที่มีฐานะทางการเงินและมีประสบการณ์ในการลงทุน

    นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังร่วมกับพันธมิตรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการทำงานร่วมกัน ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ซึ่งเป็นหน่วยงานสำคัญในการผลักดันนโยบาย การบ่มเพาะธุรกิจ รวมถึงให้คำปรึกษาและให้การสนับสนุน ธนาคารออมสิน บมจ. ธนาคารกรุงไทย บ. บัวหลวง เวนเจอร์ส บ. บีคอน เวนเจอร์ แคปิทัล บ. กรุงศรี ฟินโนเวต บมจ. อินทัช โฮลดิ้ง บมจ. อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์

    ซึ่งเป็นผู้ลงทุนสถาบันที่มีประสบการณ์มาช่วยแบ่งปัน แนะนำ รวมถึงมองหาโอกาสร่วมธุรกิจ นอกจากนี้ ยังร่วมกับธนาคารกรุงเทพจัดการอบรมทั่วประเทศถึงการใช้กลไกตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการสร้างการเติบโตให้ธุรกิจ

    สำหรับคุณสมบัติธุรกิจที่จะเข้ามาระดมทุนต้องเป็นบริษัทจำกัดที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทย โดยไม่จำกัดทุน จดทะเบียนขั้นต่ำ ผู้ก่อตั้งและผู้บริหารไม่มีประวัติความผิดทางกฎหมาย และมีข้อมูลงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ในกรณีต้องการระดมทุนเกิน 20 ล้านบาท ต้องมีประวัติการระดมทุนอย่างน้อย 5 ล้านบาทหรือมี Sponsor หากระดมทุนเกิน 100 ล้านบาท ต้องมีงบการเงินรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ส่วนผู้ลงทุนจะแบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 1) ผู้ลงทุนสถาบัน 2) กิจการเงินร่วมลงทุน 3) นิติบุคคลร่วมลงทุน และ 4) ผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ ซึ่งต้องมีรายได้ต่อปีไม่ต่ำกว่า 4 ล้านบาท หรือมีสินทรัพย์รวมไม่ต่ำกว่า 50 ล้านบาท และมีประสบการณ์ลงทุนไม่น้อยกว่า 1 ปี

    ทั้งนี้ ผู้ประกอบการและผู้ลงทุนที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.live-mkt.com และ Facebook: LiVE Platform

Previous «
Next »