• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • สัมมนาเนื่องในโอกาสครบรอบ 12 ปี TFEX

สัมมนาเนื่องในโอกาสครบรอบ 12 ปี TFEX

    เกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ดร. รินใจ ชาครพิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บมจ. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) กล่าวเปิดสัมมนาเนื่องในโอกาสครบรอบ 12 ปี TFEX โดยมีผู้เชี่ยวชาญและเทรดเดอร์มืออาชีพร่วมเป็นวิทยากร ให้มุมมอง ประสบการณ์เทรด และนวัตกรรมการเทรดอนุพันธ์ เมื่อ 27 เม.ย. 2561 ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดหนังสือ “12 ปี TFEX” ได้ที่ https://goo.gl/TKymmD

Previous «
Next »

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts