• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • โฮมโปร ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติจ่ายปันผลหุ้นละ 0.18 บาท

โฮมโปร ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติจ่ายปันผลหุ้นละ 0.18 บาท

    นายมานิต อุดมคุณธรรม ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โฮม โปรดักซ์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยกรรมการ และผู้บริหาร จัดงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวาระต่าง ๆ พร้อมพิจารณาอนุมัติจ่ายปันผลเป็นเงินสดปันผลอัตราหุ้นละ 0.18 บาท คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นประมาณ 2,367.22 ล้านบาท ณ โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพ เมื่อเร็วๆ นี้

Previous «
Next »

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts