• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • ตลาดหลักทรัพย์ฯ สืบสานประเพณีสงกรานต์

ตลาดหลักทรัพย์ฯ สืบสานประเพณีสงกรานต์

    เกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ในงาน “สงกรานต์ย้อนวันวานวิถีไทย” ร่วมกับสื่อมวลชนสายเศรษฐกิจ เมื่อวันที่ 4 เม.ย. ที่ผ่านมา ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ

Previous «
Next »

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *