• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • มูลนิธิ EDF นำผู้บริจาคชาวญี่ปุ่นเยี่ยมผู้ได้รับทุนการศึกษา

มูลนิธิ EDF นำผู้บริจาคชาวญี่ปุ่นเยี่ยมผู้ได้รับทุนการศึกษา

    มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) นำโดยนางสาวศิริลักษณ์ อันตรเสน (ที่ 2 จากขวา) ผู้จัดการโครงการทุนการศึกษาได้นำผู้บริจาคชาวญี่ปุ่นจากมูลนิธิผู้มีเมตตา ประเทศญี่ปุ่น เดินทางไปเยี่ยมนิสิต นักศึกษาที่ได้รับทุนและกำลังศึกษาในระดับอุดมศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และกรุงเทพฯ เพื่อสอบถามเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่และให้กำลังใจในการศึกษาเล่าเรียน นอกจากนี้ยังได้ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับทุนที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2560 อีกด้วย

    สำหรับมูลนิธิ EDF เป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255 ของประเทศไทยที่มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตของเยาวชนไทยที่ด้อยโอกาสให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา รวมทั้งจัดกิจกรรมซีเอสอาร์เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านความรู้และอาชีพจนเป็นที่ยอมรับและรับรางวัลจากองค์กรต่างๆ เช่น รางวัลประกาศนียบัตรองค์กรสาธารณกุศลระดับ 5 ดาวจากการดำเนินงานและบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพทางการเงิน และมีความโปร่งใสจากสมาคมกิฟวิ่ง แบค รางวัลยอดเยี่ยมในฐานะองค์กรพัฒนาเอกชนแห่งประเทศไทย ประเภทองค์กรขนาดใหญ่จากมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ สถาบันคีนันแห่งเอเชีย และเดอะ รีซอร์ส อัลลิอันซ์ รางวัลกัลปพฤกษ์ทองคำจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น และรางวัลคนดีต้นแบบคุณธรรมไทยจากสมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย เป็นต้น

    หน่วยงานหรือบุคคลที่สนใจสนับสนุนทุนการศึกษา หรือร่วมทำกิจกรรมกับมูลนิธิ EDF สามารถติดต่อได้ที่โทรศัพท์ 02 579 9209-11 อีเมล public@edfthai.org หรือคลิกเว็บไซต์ www.edfthai.org ทั้งนี้การบริจาคหรือทำกิจกรรมผ่านมูลนิธิ EDF สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย

Previous «
Next »

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *