• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • ตลาดหลักทรัพย์ฯ แถลงแผนกลยุทธ์ ปี 62-64 พร้อมเป็นแพลตฟอร์มตลาดทุนครบวงจรของประเทศ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ แถลงแผนกลยุทธ์ ปี 62-64 พร้อมเป็นแพลตฟอร์มตลาดทุนครบวงจรของประเทศ

ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานกรรมการ ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ พร้อมทีมผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์    แห่งประเทศไทย ร่วมแถลงแผนกลยุทธ์ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปี 2562-2564 เน้นการเป็นแพลตฟอร์มตลาดทุนครบวงจรของประเทศ ผ่าน 4 กลยุทธ์ 1.ขยายขอบเขตการทำธุรกิจ (Expand) 2.แสวงหาโอกาสใหม่ด้วยเทคโนโลยี (Explore) 3.ลดความซ้ำซ้อนของกระบวนการและกฎเกณฑ์ (Reform) และ 4.ปรับรูปแบบการดำเนินธุรกิจ (Restructure) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในการพัฒนาตลาดทุน

Previous «
Next »

Recent Posts