• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • บ.อุตสาหกรรมท่อน้ำไทย จับมือ ม. เอเชียอาคเนย์ เปิดโครงการ“กองทุนท่อน้ำไทยเพื่อพัฒนาการศึกษา”

บ.อุตสาหกรรมท่อน้ำไทย จับมือ ม. เอเชียอาคเนย์ เปิดโครงการ“กองทุนท่อน้ำไทยเพื่อพัฒนาการศึกษา”

    พันเอก ดร.ยรรยง ภัทรเลาหะ กรรมการบริหาร บริษัท อุตสาหกรรมท่อน้ำไทย จำกัด กล่าวว่าโครงการนี้จะช่วยสร้างความพร้อมและพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ผ่านรูปแบบการจัดกิจกรรม ให้ทุน อบรมในการสร้างประสบการณ์ทำงานจริงให้กับนักศึกษาที่เรียนดีหรือมีความสามารถด้าน นวัตกรรม วิศวกรรม หรือ ไอที รวมถึงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพชั้นสูง มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการทำงานที่สอดคล้องกับความต้องการด้านแรงงานในยุคปัจจุบัน โดยตลอดระยะเวลากว่า 50 ปี ของบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทย จำกัด ได้ดำเนินการมุ่งเน้นในเรื่องคุณภาพของสินค้าและอุตสาหกรรมแล้วยังได้เล็งเห็นถึงความสำคัญทางด้านการศึกษา ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบการศึกษาของชาติ สามารถสร้างสังคมให้เป็นสุขประเทศชาติสามารถที่จะเจริญได้อย่างยั่งยืน

    ด้าน ดร.ฉัททวุฒิ พีชผล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ กล่าวว่า การร่วมมือกับบริษัทท่อน้ำไทยในครั้งนี้ จะเป็นการสร้างความแข็งแกร่งในการพัฒนาทักษะทำงานได้จริงของนักศึกษา ซึ่งการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับบริษัทผู้ใช้บัณฑิต เป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งในหลักสูตรปัจจุบัน เพราะฉะนั้นโครงการที่ร่วมกับบริษัทท่อน้ำไทยในครั้งนี้ จัดว่าเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาหลักสูตรและนักศึกษาของเรา ให้สามารถเข้าไปทำงานและสร้างทักษะที่สามารถใช้งานได้จริงกับบริษัทชั้นนำในประเทศไทยได้เป็นอย่างดี

Previous «
Next »

Recent Posts