• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • ตลาดหลักทรัพย์ฯ จับมือ MSCI จัดสัมมนาส่งเสริมการลงทุนยั่งยืน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จับมือ MSCI จัดสัมมนาส่งเสริมการลงทุนยั่งยืน

    กฤษฎา เสกตระกูล รองผู้จัดการ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดงานสัมมนา “Thailand Sustainable Investment” ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับ MSCI Inc. จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการลงทุนอย่างยั่งยืน โดยรับฟังมุมมองจากผู้บริหารภาคตลาดทุน ตลาดเงิน MSCI และผู้ลงทุนสถาบัน ถึงโอกาสและความท้าทายในการลงทุนอย่างยั่งยืน และการเตรียมพร้อมในการนำบริษัทเข้าสู่ดัชนีชี้วัดด้านความยั่งยืนในระดับสากล MSCI ESG Index

Previous «
Next »

Recent Posts