• Homepage
 • >
 • News
 • >
 • ททท. พลิกโฉมการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards)

ททท. พลิกโฉมการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards)

    ณ สำนักงานใหญ่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ ททท. เป็นประธานในงานแถลงข่าวเปิดรับสมัครรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 12 ประจำปี 2562 โฉมใหม่ พร้อมประกาศเกณ์การตัดสินซึ่งได้พัฒนาให้สอดคล้องกับพฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเที่ยว รวมถึงการใช้รางวัลกินรีเป็นเครื่องมือในการยกระดับคุณภาพสินค้าการท่องเที่ยวไทย

    นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ ททท. กล่าวว่ารางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย หรือ รางวัลกินรี เปรียบเสมือนเครื่องหมายรับรองคุณภาพและยกระดับของสินค้า-บริการท่องเที่ยว (Beyond Standard)
อีกทั้งเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยอย่างยั่งยืน ซึ่งมีบทบาทในการเป็นคู่คิดและเพื่อนร่วมงาน (Partner) ร่วมกับผู้ประกอบการท่องเที่ยว เพื่อให้คำแนะนำในการพัฒนาธุรกิจ รวมถึงการ ต่อยอด ขยายฐานด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้ที่ได้รับรางวัลมาเป็นเวลามากกว่า 20 ปี สำหรับ ครั้งที่ 12 นี้ ททท. ได้พัฒนากระบวนการประกวดรางวัลโดยนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการวิเคราะห์พิจารณาและตัดสินรางวัล รวมถึงการนำองค์ความรู้ กรอบประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญ และเสียงสะท้อนจากนักท่องเที่ยวมาประกอบการพิจารณา เพื่อให้สินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว ที่ได้รับรางวัลกินรีมีคุณภาพที่ผู้เชี่ยวชาญให้การยอมรับและนักท่องเที่ยวให้ความสนใจ นำไปสู่การสร้างกระแสการเลือกใช้สินค้าท่องเที่ยวคุณภาพ ผลักดันให้ประเทศไทยกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมอย่างยั่งยืน (Preferred Destination) ตามวิสัยทัศน์ของ ททท.

    นายสุวรรณชัย ฤทธิรักษ์ ประธานคณะกรรมการพิจารณาและตัดสินรางวัล กล่าวว่า การตัดสินในครั้งนี้ อยู่ภายใต้กรอบแนวคิด 3 ประเด็นหลัก คือ การท่องเที่ยวเพื่อความยั่งยืน (Sustainability and Responsibility) เสียงสะท้อนจากนักท่องเที่ยว (Voice of Customer: VOC) และความสนใจของกลุ่มนักท่องเที่ยว (Customers Interest) โดยมีผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิจากสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาและตัดสินรางวัล อาทิ ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดและนวัตกรรม ผู้เชี่ยวชาญด้านความยั่งยืน ผู้เชี่ยวชาญด้านแหล่งท่องเที่ยว ผู้เชี่ยวชาญด้านที่พักนักท่องเที่ยว และผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ โดยมีกำหนดเปิดรับสมัครในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2562 และจัดพิธีมอบรางวัลในวันที่ 27 กันยายน 2562 ซึ่งจะเป็นกิจกรรมหนึ่งในวันการท่องเที่ยวโลก (World Tourism Day) โดยการประกวดครั้งนี้ได้ปรับลดเหลือ 3 ประเภทรางวัลหลัก มี 12 สาขารางวัลย่อย ประกอบด้วย

1. ประเภท Attraction (แหล่งท่องเที่ยว) แบ่งเป็น 6 สาขา ได้แก่

 • สาขา Outdoor Adventure Activity (แหล่งท่องเที่ยวเพื่อการผจญภัย)
 • สาขา Learning and Doing (แหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้)
 • สาขา Nature and Park (แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ)
 • สาขา Fun and Entertainment (แหล่งท่องเที่ยวเพื่อความบันเทิง)
 • สาขา Historical and Culture (แหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม)
 • สาขา Local and Community (แหล่งท่องเที่ยวชุมชน)

2. ประเภท Accommodation (ที่พักนักท่องเที่ยว) แบ่งเป็น 4 สาขา ได้แก่

 • สาขา Luxury Hotel (ลักซ์ซูรี โฮเทล)
 • สาขา Location Hotel (โลเคชั่น โฮเทล)
 • สาขา Resort (รีสอร์ท)
 • สาขา Design Hotel (ดีไซน์ โฮเทล)

3. ประเภท Health and Wellness Tourism (การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ) แบ่งเป็น 2 สาขา ได้แก่

 • สาขา Spa (สปา)
 • สาขา Wellness Retreat (เวลเนส รีทรีต)

    ทั้งนี้ ประเภทรางวัล แบ่งเป็น 2 รางวัล คือ รางวัล Kinari Gold Award   มอบแก่ผู้เข้าประกวดฯ ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินด้วยคะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ 85% – 100% ของคะแนนเต็มทั้งหมดของแต่ละสาขา และรางวัล Kinari Award  มอบแก่ผู้เข้าประกวดฯ ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินด้วยคะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ 75% – 84.99 % ของคะแนนเต็มทั้งหมดของแต่ละสาขา โดยผลงานที่ได้รับรางวัล Gold 3 ครั้งติดต่อกัน โดยไม่จำเป็นต้องเป็นรางวัลประเภทเดิม จะได้รับรางวัล Hall of Fame  ซึ่งจะนับรวมผู้ที่เคยได้รับรางวัลยอดเยี่ยมของครั้งที่ผ่านมา

    นายยุทธศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติมในรายละเอียดว่า นอกจากนี้ ผู้ที่ได้รับรางวัล Thailand Tourism Awards 2019 ยังได้รับสิทธิประโยชน์ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการขายและพัฒนาคุณภาพของบริการ อีกมากมาย ได้แก่

ด้านการขยายผลสำเร็จด้านการตลาด

 1. ได้รับส่วนลด 50% ค่าเข้าร่วมงานส่งเสริมการขายที่ ททท. จัดขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น งาน Thailand Travel Mart Plus ประเทศไทย งาน World Travel Market สหราชอาณาจักร งาน International Tourism Borse สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เป็นต้น

 2. สำหรับสถานประกอบการที่มีผลงานโดดเด่นและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดในพื้นที่การจัดงานนั้นๆ จะได้รับการเทียบเชิญให้เข้าร่วมงานกิจกรรม Consumer Fair, Trade Fair, หรือ Road Show ที่ ททท. จัดขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ตลอดจนส่งเสริมให้อยู่ในโครงการทัศนศึกษาของสื่อมวลชนและบริษัทนำเที่ยว และโครงการทดสอบสินค้าที่ดำเนินการโดย ททท.

 3. จัดทำแคมเปญส่งเสริมการตลาดและการขายร่วมกับผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัล อาทิ กิจกรรม Kinnari People Choice Awards ค้นหาสุดยอดสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวของประเทศไทย กิจกรรมส่งเสริมการขาย ณ จุดให้บริการ เป็นต้น

 4. การจัดอบรมหรือ Workshop พัฒนาศักยภาพด้านการแข่งขัน โดยคัดเลือกหัวข้อจากฐานข้อมูลการพิจารณาและตัดสินรางวัล เพื่อช่วยปิดช่องว่างในการดำเนินธุรกิจให้แก่ผู้ที่ได้รับรางวัล ทั้งนี้ การคัดเลือกผู้เข้าอบรมจะต้องสอดคล้องหัวข้อการจัดอบรม

ด้านการขยายผลประชาสัมพันธ์

 1. ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออฟไลน์และออนไลน์ของ ททท. อาทิ อนุสาร อสท. เพจ Amazing Thailand เพจ TAT Contact Centre เพื่อนร่วมทาง และสื่อที่ ททท. สนับสนุน

 2. จัดทำเครื่องมือทางการตลาด อาทิ เอกสาร แผ่นพับ หนังสือ ของ ททท. รวมถึงการประกาศผลผู้ที่ได้รับรางวัลฯ พร้อมตราสัญลักษณ์และบทความสัมภาษณ์ผ่านเว็บไซต์ของรางวัลฯ และ ททท.

    ผู้สนใจศึกษารายละเอียดเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการและสมัครทางออนไลน์หรือดาวน์โหลดใบสมัครที่ www.tourismthailand.org/tourismawards หรือ Facebook: Thailand Tourism Awards

    ในกรณีที่ไม่สะดวกสมัครทางออนไลน์ สามารถส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการคัดเลือกได้ด้วยตนเองหรือ ทางไปรษณีย์ ได้ที่ กองส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เลขที่ 1600 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 หรือ สำนักงาน ททท. ส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ วงเล็บมุมซอง “การประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 12 ประจำปี 2562” ทั้งนี้ จะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2562 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2250 5500 ต่อ 44714474 โทรสาร 0 2250 5694 หรือ โทร 1672 เพื่อนร่วมทาง

Previous «
Next »

Recent Posts