• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย “ทอดกฐินตลาดหลักทรัพย์ฯ ประจำปี 2561”

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย “ทอดกฐินตลาดหลักทรัพย์ฯ ประจำปี 2561”

    ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน ประจำปี 2561 ณ วัดโฉมศรี จ. สิงห์บุรี เพื่อสนับสนุนการดูแลเด็กด้อยโอกาส (ชาวเขาเผ่าม้ง) กว่า 400 คน ให้ได้เรียนหนังสือ พร้อมมอบโต๊ะและอุปกรณ์กีฬาเทเบิลเทนนิส ภายใต้โครงการ SET Table Tennis for Everyone แก่โรงเรียนศรีอุดมวิทยาซึ่งอยู่ในความดูแลของวัดโฉมศรี รวมทั้งส่งเสริมสถานฝึกอาชีพจักสานแก่ผู้สูงอายุในชุมชนให้เกิดอาชีพและรายได้ เมื่อ 3 พ.ย. ที่ผ่านมา

Previous «
Next »