• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • สมศ. จับมือไต้หวันและญี่ปุ่น เป็นเจ้าภาพ “Quality Assurance in the Next 20 Years” สร้างมาตรฐานประเมินฯ อาชีวะ – อุดม

สมศ. จับมือไต้หวันและญี่ปุ่น เป็นเจ้าภาพ “Quality Assurance in the Next 20 Years” สร้างมาตรฐานประเมินฯ อาชีวะ – อุดม

    สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ร่วมมือกับ Japan University Accreditation Association (JUAA) และ Taiwan Assessment and Evaluation Association (TWAEA) หน่วยงานประเมินคุณภาพการศึกษาของประเทศญี่ปุ่น และไต้หวัน เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของทั้ง 3 หน่วยงาน โดยในเดือนมีนาคม 2562 สมศ. จะเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเจ้าหน้าที่ทั้ง 3 ประเทศ ภายใต้หัวข้อ “Quality Assurance in the Next 20 Years” เพื่อมุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจและการยอมรับเกี่ยวกับแนวทางและระบบการประกันคุณภาพการศึกษาในด้านการอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา

    รศ.ดร. ณมน จีรังสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. กล่าวว่า สมศ. ได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจ MOU ระหว่าง Dr. Kyosuke Nagata ประธานของ Japan University Accreditation Association (JUAA) ซึ่งเป็นหน่วยงานการประเมินคุณภาพการศึกษา โดยประเมินและรับรองสถานศึกษาเอกชนในระดับอุดมศึกษา และด้านการอาชีวศึกษา ของประเทศญี่ปุ่น และ Dr.Shen-Li Fu ประธานของ Taiwan Assessment and Evaluation Association (TWAEA) ซึ่งเป็นหน่วยงานการประเมินคุณภาพการศึกษาของไต้หวัน โดยประเมินและรับรองสถานศึกษาในระดับด้านการอาชีวศึกษา ซึ่งความร่วมมือระหว่าง 3 หน่วยงานเป็นไปเพื่อมุ่งหวังให้ทุกฝ่ายได้รับประโยชน์ร่วมกัน โดยเน้นการสร้างความเข้าใจและการยอมรับเกี่ยวกับแนวทางและระบบการประกันคุณภาพการศึกษาในด้านการอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษาของทั้ง 3 หน่วยงาน

    พร้อมกับความร่วมมือในด้านการส่งเสริมบทบาทด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของทั้ง 3 หน่วยงานให้เป็นที่ยอมรับร่วมกันใน ไต้หวัน ญี่ปุ่น และไทย ผ่านการดำเนินกิจกรรมความร่วมมือระหว่างกัน ได้แก่การสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนบุคคลากรระดับเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินงานขององค์กร เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้เรียนรู้ระบบ กระบวนการประกันคุณภาพของแต่ละหน่วยงาน และร่วมมือสำรวจความพึงพอใจด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนในด้านการอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาและพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาที่จะนำไปสู่การยกระดับผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน (Learning Outcome) และในเดือนมีนาคม 2562 สมศ. จะเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเจ้าหน้าที่ทั้ง 3 หน่วยงาน ภายใต้หัวข้อ “Quality Assurance in the Next 20 Years”
ในการนี้ สมศ. ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพการการศึกษาของประเทศไทยในยุค 4.0 ในหัวข้อ Thailand Education 4.0: External Quality Assurance in Higher Education และการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ให้กับ Dr.FUKUDA Hideki ประธานกรรมการ NIAD-QE ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศญี่ปุ่น มีหน้าที่ประเมินและรับรองสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาในกำกับของรัฐทั่วประเทศญี่ปุ่น ซึ่งทาง NIAD-QE ได้แสดงความสนใจในการพัฒนาผู้ประเมิน ควบคู่ไปกับการวิจัยและพัฒนาร่วมกันในระบบของคุณภาพการรับรองมาตรฐานการศึกษาในระดับอุดมศึกษาร่วมกันกับ สมศ. ซึ่งถ้าหากความร่วมมือดังกล่าว ได้มีการดำเนินงานเป็นที่เรียบร้อย จะส่งผลดีต่อสถาบันการศึกษาไทยเป็นอย่างมาก โดยนอกจากจะได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจาก สมศ. แล้ว ยังได้รับการรับรองจากหน่วยประเมินคุณภาพภายนอกจากญี่ปุ่น ที่นับเป็นประเทศที่มีอันดับการศึกษาอยู่ในระดับแถวหน้าของโลก ซึ่ง สมศ.หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การร่วมมือกันดังกล่าวจะเป็นการช่วยยกระดับคุณภาพของการศึกษาไทยให้เป็นมาตรฐานสากลมากยิ่งขึ้น รศ.ดร.ณมน กล่าวทิ้งท้าย

    สำหรับคณาจารย์ นักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือประชาชนทั่วไป สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) โทรศัพท์ 02-216-3955 หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ www.onesqa.or.th เฟสบุ๊คเพจ สมศ.(สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา) หรือ Line Official ที่ @onesqa

Previous «
Next »