• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • สมศ.เปิดแนวทางประเมินรอบ 4 ใช้ SAR 3 ข้อ 2 หน้า พร้อมเกณฑ์ 3 ด้าน ประเมิน IQA

สมศ.เปิดแนวทางประเมินรอบ 4 ใช้ SAR 3 ข้อ 2 หน้า พร้อมเกณฑ์ 3 ด้าน ประเมิน IQA

    สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และ รมว.ศธ. ร่วมนำร่องลงประเมินคุณภาพภายนอก สถานศึกษาทั้ง 4 ระดับ (ปฐมวัย, พื้นฐาน, การอาชีวศึกษา, อุดมศึกษา) ในวันที่ 12 ต.ค. พร้อมกันนี้จากการเข้าพบ รมว.ศธ. มีแนวทางให้ ผอ.สถานศึกษา เป็นผู้จัดทำรายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา โดยตอบคำถาม 3 ข้อ 1 ) คุณภาพการจัดการศึกษาอยู่ในมาตรฐานใด 2) หลักฐานเชิงประจักษ์ว่าสถานศึกษาอยู่ในระดับต่างๆ คืออะไร และ 3) คำแนะนำในการพัฒนาสถานศึกษาของตนเพื่อให้ได้ผลประกันคุณภาพภายในเพิ่มขึ้นในปีต่อไป ซึ่งทั้ง 3 ข้อสามารสรุปได้ 2 หน้ากระดาษ จากเดิมที่เคยทำเป็นรูปเล่มรายงาน

    รศ.ดร. ณมน จีรังสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. กล่าวว่า ภายหลังจากการเข้าพบ รมว.ศธ. เพื่อรับนโยยบายและสอบถามเรื่องความชัดเจนในการดำเนินการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ซึ่ง สมศ. มีแนวทางในการประเมินสถานศึกษาทุกระดับ ตั้งแต่ปฐมวัย พื้นฐาน อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา โดย สมศ. จะพิจารณาจากผลการดำเนินงานของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่สถานศึกษากำหนด โดยออกแบบตามบริบทของสถานศึกษานั้นๆ เอง ซึ่ง สมศ. จะไม่มีการกำหนดมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกขึ้นมาใหม่ แต่จะเป็นการประเมินคุณภาพภายนอกที่สอดคล้องกับมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่มาจากมาตรฐานของการศึกษาแต่ละระดับ

    นอกจากนี้ รมว.ศธ. ได้มีแนวทางให้ ผอ.สถานศึกษา จะต้องเป็นผู้จัดทำรายงานประเมินตนเอง และตอบคำถาม 3 ข้อ ประกอบไปด้วย คือ 1 ) คุณภาพการจัดการศึกษาอยู่ในมาตรฐานใด 2) หลักฐานเชิงประจักษ์ว่าสถานศึกษาอยู่ในระดับต่างๆ คืออะไร และ 3) คำแนะนำในการพัฒนาสถานศึกษาของตนเพื่อให้ได้ผลประกันคุณภาพภายในเพิ่มขึ้นในปีต่อไป ซึ่งทั้ง 3 ข้องสามารสรุปได้ 2 หน้ากระดาษ จากเดิมที่เคยทำเป็นรูปเล่มรายงาน ซึ่งในการนี้ รมว.ศธ. จะลงพื้นที่ร่วมกับ สมศ. ในการประเมินคุณภาพภายนอก ของสถานศึกษาทั้ง 4 ระดับ (ระดับปฐมวัย, ระดับขั้นพื้นฐาน, การอาชีวศึกษา, อุดมศึกษา) พร้อมกันในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล วันที่ 12 ตุลาคม ซึ่งตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณา โดยจะทราบรายชื่อสถานศึกษาทั้ง 4 แห่งภายในเดือน ก.ย. และสำหรับสถานศึกษาที่พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ สามารถส่งรายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ไปยังหน่วยงานต้นสังกัด จากนั้น สมศ. ก็จะดำเนินการประเมินคุณภาพภายนอกทันที

    รศ.ดร.ณมน กล่าวต่อว่า ทั้งนี้สำหรับกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ สมศ. จะพิจารณาจากผลการดำเนินงานของสถานศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพภายในด้าน 1) ความเหมาะสม 2) ความเป็นไปได้ 3) ความเชื่อถือได้ ของกระบวนการดำเนินงานตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด ตามบริบทของสถานศึกษา สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ และนโยบายหรือจุดเน้นของต้นสังกัด ที่สะท้อนคุณภาพของการบริหารจัดการ กระบวนการจัดการศึกษา การพัฒนาผลสัมฤทธิ์และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน และความพร้อมของปัจจัยพื้นฐานของสถานศึกษาที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง เป็นการตรวจสอบเชิงยืนยันผลการดำเนินงานของสถานศึกษา โดย สมศ. จะไม่มีการกำหนดมาตรฐานขึ้นใหม่ แต่เป็นการประเมินคุณภาพภายนอกตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในที่มาจากข้อตกลงร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับหน่วยงานต้นสังกัด หากสถานศึกษามีการกำหนดมาตรฐาน การประกันคุณภาพภายในของตนเองขึ้นมาและได้รับความเห็นชอบจากต้นสังกัด ก็สามารถนำมาใช้เป็นมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในได้

    สำหรับคณาจารย์ นักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือประชาชนทั่วไป สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) โทรศัพท์ 02-216-3955 หรือเข้าไปที่ www.onesqa.or.th

Previous «
Next »