• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • กสทช. และ ITU ประชุมเชิงปฏิบัติการ

กสทช. และ ITU ประชุมเชิงปฏิบัติการ

    ผศ. ภักดี มะนะเวศ รองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการกำกับดูแลภายในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ระหว่างสำนักงาน กสทช. และ ITU ภายใต้กรอบการประชุมใหญ่ WTDC ประจำปี พ.ศ. 2561 (COE 2018) ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างสำนักงาน กสทช. และ สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) โดยในโครงการความร่วมมือดังกล่าว ได้จัดให้มีการประชุมเชิงปฎิบัติการเรื่อง “Competition Analysis in Digital Applications Environment” ในระหว่างวันที่ 17 – 20 กันยายน 2561 ณ โรงแรมเรดิสัน บลู พลาซ่า กรุงเทพฯ (Radisson Blu Plaza Bangkok)

       

    โครงการความร่วมมือระหว่างสำนักงาน กสทช. และ ITU ในครั้งนี้ มีจุดประสงค์เพื่อช่วยเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาความร่วมมือของแต่ละภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชน ในยุคดิจิทัล ผลักดันให้เกิดการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานระหว่างประเทศในการพัฒนาการสื่อสารโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารภายในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก อีกทั้งจะเป็นกลไกสำคัญของสำนักงาน กสทช. ในการสร้างความร่วมมือในระดับสากลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการสื่อสารโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศไทย และประเทศกำลังพัฒนาภายในภูมิภาค และยังสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาล ทั้งนี้ การดำเนินโครงการดังกล่าวจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ ได้มีโอกาสทำความเข้าใจและได้รับทักษะในด้านนโยบายและข้อบังคับต่างๆ รวมทั้งการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการแข่งขันของ Digital Application จากวิทยากรระหว่างประเทศมาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ดังนั้น สำนักงาน กสทช. จึงเห็นสมควรจัดการประชุมเชิงปฎิบัติการเรื่อง “Competition Analysis in Digital Applications Environment” เพื่อการเรียนรู้ประสบการณ์ที่หลากหลายของวิทยากรที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญกับการประชุมฯ ดังกล่าว

Previous «
Next »