• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • ดาวร่วมกับ 10 เครือข่ายพันธมิตร จัดงาน “ผนึกกำลัง Big Brothers…นำชุมชนสู่ธุรกิจเพื่อสังคม”

ดาวร่วมกับ 10 เครือข่ายพันธมิตร จัดงาน “ผนึกกำลัง Big Brothers…นำชุมชนสู่ธุรกิจเพื่อสังคม”

    ฉัตรชัย เลื่อนผลเจริญชัย (ที่หนึ่งจากขวา) ประธานบริหารกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย หนึ่งในเครือข่ายพันธมิตร 11 องค์กร ร่วมจัดงาน “ผนึกกำลัง Big Brothers…นำชุมชนสู่ธุรกิจเพื่อสังคม” โดยทั้งภาคเอกชน 11 องค์กร ซึ่งมีตัวแทน ได้แก่ ดร.ขวัญฤดี โชติชนาทวีวงศ์ (ที่หนึ่งจากซ้าย) ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สุทธิชัย จูประเสริฐพร (ที่สองจากซ้าย) ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ภากมล รัตตเสรี (ที่สามจากซ้าย) รองเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนา (ในนามร้านภัทรพัฒน์) ศ. นพ. สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล (ที่สามจากขวา) เลขาสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และ สุพัตรา จิราธิวัฒน์ (ที่สองจากขวา) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักนโยบายองค์กรสัมพันธ์ และภาพลักษณ์ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด จะร่วมผลักดันการพัฒนาชุมชนในรูปแบบธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) เพื่อยกระดับชุมชนให้มีความมั่นคง ยั่งยืน ลดปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมเปิดตัว “ตลาดปันสุข@ระยอง”โครงการนำร่องในจังหวัดระยอง ซึ่งจะเป็นแม่แบบสำหรับชุมชนในจังหวัดอื่นๆ ทั่วประเทศ ภายในงาน ได้รับเกียรติจาก ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล (กลาง) เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมกล่าวปาฐกถาพิเศษ ภายใต้หัวข้อ “ชุมชนเข้มแข็ง สังคมก้าวหน้า ร่วมพัฒนาอย่างยั่งยืน”

Previous «
Next »