• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • รวมพลังต่อต้านคอร์รัปชัน

รวมพลังต่อต้านคอร์รัปชัน

    กฤษฏา เสกตระกูล รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานพัฒนาความรู้ตลาดทุน และหัวหน้าสายงานพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมพนักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมแสดงพลังต่อต้านคอร์รัปชันร่วมกับองค์กรภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาคประชาชน ในงาน “วันต่อต้านคอร์รัปชัน 2561” 6 กันยายน 2561 ตอกย้ำการดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ให้ความสำคัญด้านบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม

Previous «
Next »