• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • มูลนิธิ EDF ร่วมกับมูบาดาลา ปิโตรเลียม มอบทุนนักเรียนยากจน

มูลนิธิ EDF ร่วมกับมูบาดาลา ปิโตรเลียม มอบทุนนักเรียนยากจน

    มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (มูลนิธิ EDF) นำโดยนางสาวจารุวัฒน์ บุษมาลี (แถวหลังสุด ที่ 5 จากขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการ ร่วมกับบริษัทมูบาดาลา ปิโตรเลียม (ประเทศไทย) จำกัด มอบทุนการศึกษาภายใต้โครงการ “ทุนบูรณาการเพื่อเด็ก โรงเรียน และชุมชน” (Mubadala Petroleum Integrated Development Project (MPID)) ให้นักเรียนยากจนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาถึงชั้นมัธยมศึกษาในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ทุนละ 3,000 บาท จำนวนทั้งหมด 100 ทุน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการศึกษาให้เยาวชนซึ่งเป็นลูกหลานชาวประมงที่ขาดแคลนให้มีศักยภาพและลดช่องว่างระหว่างเด็กในเมืองและชนบท

    สำหรับโครงการ “ทุนบูรณาการเพื่อเด็ก โรงเรียน และชุมชน” (Mubadala Petroleum Integrated Development Project (MPID)) ทางมูลนิธิ EDF ได้ดำเนินการร่วมกับมูบาดาลา ปิโตรเลียม มาเป็นเวลากว่า 3 ปี ในการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน โรงเรียน และชุมชน ด้วยการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างความยั่งยืนให้เกิดกับชุมชนและสังคมโดยองค์รวม

    อนึ่ง มูลนิธิ EDF เป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255 ของประเทศไทยที่มุ่งมั่นช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของเยาวชนที่ด้อยโอกาสให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา โดยทำงานร่วมกับสำนักงานการศึกษาและครูในเขตพื้นที่ต่างๆ ในโรงเรียนทั่วประเทศอย่างใกล้ชิด จนได้รับรางวัลจากองค์กรต่างๆ อาทิ รางวัลยอดเยี่ยม “องค์กรพัฒนาเอกชนแห่งประเทศไทย” ประเภทองค์กรขนาดใหญ่จากมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ สถาบันคีนันแห่งเอเชีย และ เดอะ รีซอร์ส อัลลิอันซ์ รางวัลประกาศนียบัตร “องค์กรสาธารณกุศลระดับ 5 ดาว” จากการดำเนินงานและบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพทางการเงิน และมีความโปร่งใสจากสมาคมกิฟวิ่ง แบค รางวัล “กัลปพฤกษ์ทองคำ” จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะหน่วยงานที่ทำความดีอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม และรางวัลคนดีต้นแบบ “คุณธรรมไทย” จากสมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย เป็นต้น

    หน่วยงานหรือบุคคลที่สนใจร่วมทำกิจกรรมกับมูลนิธิ EDF หรือสนับสนุนทุนการศึกษาสามารถติดต่อได้ที่โทรศัพท์ 02 579 920911 อีเมล public@edfthai.org หรือคลิกเว็บไซต์ www.edfthai.org ทั้งนี้การบริจาคหรือทำกิจกรรมผ่านมูลนิธิสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย

Previous «
Next »