• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • แฟนคลับ “เป๊ก ผลิตโชค (PFC)” มอบเงิน สนับสนุนทุนการศึกษา 313 ทุน ให้มูลนิธิ EDF

แฟนคลับ “เป๊ก ผลิตโชค (PFC)” มอบเงิน สนับสนุนทุนการศึกษา 313 ทุน ให้มูลนิธิ EDF

    มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) โดยนายสำเริง รัตนคช (ซ้าย) ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ รับมอบเงิน 662,279 บาท (หกแสนหกหมื่นสองพันสองร้อยเจ็ดสิบเก้าบาท) จากโครงการ #พวงกุญแจนุชเพื่อน้อง ของกลุ่มแฟนคลับนักร้องระดับแนวหน้าของไทย “เป๊ก” ผลิตโชค อายนบุตร (PFC) เพื่อสนับสนุนเป็นทุนการศึกษาให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลายที่ยากจนในการดูแลของมูลนิธิประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 313 คน

    สำหรับมูลนิธิ EDF เป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255 ของประเทศไทยที่มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตของเยาวชนไทยที่ด้อยโอกาสให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา รวมทั้งจัดกิจกรรมซีเอสอาร์เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านความรู้และอาชีพ โดยยังคงเปิดรับผู้ที่มีความประสงค์สนับสนุนทุนการศึกษาให้นักเรียนที่ยังรอรับการอุปการะทุนการศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 3,559 คน ได้ถึง 30 กันยายน 2561 โดยติดต่อได้ที่โทรศัพท์ 02 579 9209-11 อีเมล public@edfthai.org หรือคลิกเว็บไซต์ www.edfthai.org ทั้งนี้การบริจาคหรือทำกิจกรรมผ่านมูลนิธิสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย

Previous «
Next »

Recent Posts