• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัด GMS Focus พัฒนาการเติบโตตลาดทุนภูมิภาค

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัด GMS Focus พัฒนาการเติบโตตลาดทุนภูมิภาค

    ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงตลาดหลักทรัพย์จากประเทศกัมพูชา เวียดนาม ลาว และเมียนมา ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และหารือการสร้างผลิตภัณฑ์ข้ามตลาด เพื่อเพิ่มทางเลือกในการระดมทุน และการลงทุนในภูมิภาค สอดรับกลยุทธ์ตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการเชื่อมโยงตลาดทุนภูมิภาค ในการประชุมผู้บริหารระดับสูงตลาดหลักทรัพย์ในกลุ่มลุ่มแม่น้ำโขง (GMS Focus) ครั้งที่ 6

Previous «
Next »

Recent Posts