• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • สมศ.พร้อมเดินหน้าประเมินสถานศึกษา 4,500 แห่ง หลัง รมต.ศธ. ไฟเขียว ทั้ง รร.ประชารัฐ , สช. , อาชีวศึกษา และอุดมศึกษาทันที

สมศ.พร้อมเดินหน้าประเมินสถานศึกษา 4,500 แห่ง หลัง รมต.ศธ. ไฟเขียว ทั้ง รร.ประชารัฐ , สช. , อาชีวศึกษา และอุดมศึกษาทันที

    สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) พร้อมเดินหน้าประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ เริ่มทันทีในโรงเรียนประชารัฐ กว่า 4,500 แห่งทั่วประเทศ ตามแนวทางของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และสถานศึกษาอื่นๆ ในระดับพื้นฐาน ด้านอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษาที่พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ สามารถส่งรายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ไปยังหน่วยงานต้นสังกัด จากนั้น สมศ. ก็จะดำเนินการประเมินคุณภาพภายนอกโดยจะเป็นการประเมินคุณภาพแนวใหม่ของ สมศ. โดยสอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพภายใน ที่เน้นให้สถานศึกษาออกแบบตามบริบทของตนเอง

    รศ.ดร. ณมน จีรังสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. กล่าวว่า ตามที่นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวในงานสัมมนาพิเศษเรื่อง เปิดศักราชใหม่ในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยกล่าวว่าตามกฏกระทรวงว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ซึ่งได้ประกาศใช้อย่างเป็นทางการ มีขั้นตอนการประกันคุณภาพที่เน้นการพัฒนาการจัดการศึกษาให้ง่ายขึ้น และไม่เป็นภาระกับครู โดยจะให้เริ่มนำร่องในโรงเรียนประชารัฐ กว่า 4,500 แห่ง จากจำนวนกว่า 7,000 แห่งทั่วประเทศ ทั้งนี้ความหมายของโรงเรียนประชารัฐ คือสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ได้รับการคัดเลือกจากทุกตำบลทั่วประเทศ เพื่อเข้าสู่กระบวนยกระดับและขับเคลื่อนตามแนวทางประชารัฐ การสนับสนุนสื่อและอุปกรณ์เพื่อการศึกษา อบรมพัฒนาบุคลากร และสร้างสรรค์แผนพัฒนาตามบริบทของโรงเรียนอย่างยั่งยืน

    รศ.ดร.ณมน กล่าวต่อว่าแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ของ สมศ. ในการประเมินสถานศึกษาทุกระดับ ตั้งแต่ปฐมวัย ขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา สมศ. จะพิจารณาจากผลการดำเนินงานตามมาตรฐานของแต่ละสถานศึกษา ที่กำหนดและออกแบบเองตามบริบทของสถานศึกษานั้นๆ ให้สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ ตลอดจนนโยบายหรือจุดเน้นของต้นสังกัด เพื่อสะท้อนคุณภาพของการบริหารจัดการ กระบวนการจัดการศึกษา การพัฒนาผลสัมฤทธิ์และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ความพร้อมของปัจจัยพื้นฐานของสถานศึกษาที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการตรวจสอบเชิงยืนยันผลการดำเนินงานของสถานศึกษา โดยที่ สมศ. จะไม่มีการกำหนดมาตรฐานการประเมินภายนอกขึ้นมาใหม่ แต่จะเป็นการประเมินคุณภาพภายนอกที่สอดคล้องกับมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่มาจากมาตรฐานของการศึกษาแต่ละระดับซึ่งมีระดับคุณภาพ 5 ระดับ ซึ่งในแต่ละระดับจะเป็นการตัดสินเชิงคุณภาพที่สะท้อนผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ดังนี้

  1. ระดับดีเยี่ยม หมายถึงสถานศึกษาดำเนินการตามเกณฑ์ครบถ้วนสมบูรณ์ เหมาะสม เป็นไปได้ ผลการตรวจสอบคุณภาพมีความน่าเชื่อถือ ส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพผู้เรียน และมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง เป็นที่พึงพอใจของทุกฝ่าย และมีนวัตกรรมหรือแบบอย่างที่ดี

  2. ระดับดีมาก หมายถึง สถานศึกษาดำเนินการตามเกณฑ์ครบถ้วนสมบูรณ์ เหมาะสม เป็นไปได้ ผลการตรวจสอบคุณภาพมีความน่าเชื่อถือ ส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพผู้เรียน และมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง

  3. ระดับดี หมายถึงสถานศึกษาดำเนินการตามเกณฑ์ครบถ้วนสมบูรณ์ เหมาะสม เป็นไปได้ ผลการตรวจสอบคุณภาพมีความน่าเชื่อถือ ส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพผู้เรียน

  4. ระดับพอใช้ หมายถึง สถานศึกษาดำเนินการได้อย่างเหมาะสม เป็นไปได้ ผลการตรวจสอบคุณภาพ มีความน่าเชื่อถือ เป็นไปตามเกณฑ์ แต่ไม่ครบถ้วนในบางประเด็น

  5. ระดับปรับปรุง หมายถึงสถานศึกษาไม่สามารถดำเนินการได้ตามเกณฑ์เป็นส่วนใหญ่

    ทั้งนี้นอกจากโรงเรียนประชารัฐแล้วรมต.ศธ. ยังได้มีแนวทางให้สถานศึกษาในระดับขั้นพื้นฐานการอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่สามารถส่งรายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ไปยังหน่วยงานต้นสังกัดจากนั้นสมศ. ก็จะดำเนินการประเมินคุณภาพภายนอกได้ทันทีรศ.ดร.ณมนกล่าวทิ้งท้าย

    สำหรับคณาจารย์ นักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือประชาชนทั่วไป สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) โทรศัพท์ 02-216-3955 หรือเข้าไปที่ www.onesqa.or.th

Previous «
Next »