• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • มูลนิธิอิออนประเทศไทย มอบทุนการศึกษากลุ่มลูกเหรียงปีที่ 3

มูลนิธิอิออนประเทศไทย มอบทุนการศึกษากลุ่มลูกเหรียงปีที่ 3

    เมื่อเร็วๆ นี้ คุณคิโยะยะซึ อะซะนุมะ (กลาง), ประธานกรรมการมูลนิธิอิออนประเทศไทย และคุณสุพร วัธนเวคิน (แถวยืนที่ 12 จากซ้าย), รองประธานกรรมการและเหรัญญิก ร่วมมอบทุนการศึกษาจำนวน 202,000 บาท ให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษา ที่อยู่ภายใต้การดูแลของสมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ (กลุ่มลูกเหรียง) โดยมีคุณวรรณกนก เปาะอิแตดาโอะ นายกสมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้พร้อมตัวแทนน้องๆ เป็นผู้รับมอบในครั้งนี้ มูลนิธิอิออนประเทศไทยได้สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมของกลุ่มลูกเหรียงอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ ที่มุ่งส่งเสริมการศึกษาและร่วมพัฒนาสังคมไทย

Previous «
Next »