• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุนการให้ความรู้วิชาชีพบรรณารักษ์

มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุนการให้ความรู้วิชาชีพบรรณารักษ์

    กฤษฎา เสกตระกูล รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ กล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรมหลักสูตร “การจัดการองค์ความรู้ : ห้องสมุดและวิชาชีพบรรณารักษ์” จัดโดยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นหนึ่งใน 7 องค์กรเพื่อสังคม สาขาพัฒนาห้องสมุด ภายใต้โครงการ SET เชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม ที่มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุนต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2550 โดยมีบรรณารักษ์เข้าร่วม 300 คน

Previous «
Next »