• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • มูลนิธิ EDF ร่วมกับมูบาดาลา ปิโตรเลียม จัดอบรมส่งเสริมศักยภาพครู

มูลนิธิ EDF ร่วมกับมูบาดาลา ปิโตรเลียม จัดอบรมส่งเสริมศักยภาพครู

    ด้วยความมุ่งมั่นในการมีส่วนร่วมพัฒนาสังคมและชุมชนให้เกิดความยั่งยืน มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) โดยนางสุภาณี บุญญานุพงศ์ (แถวยืน – ที่ 5 จากซ้าย) เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาโครงการ ร่วมกับบริษัทมูบาดาลา ปิโตรเลียม (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรมส่งเสริมศักยภาพครูและกลุ่มชุมชนภายใต้หัวข้อ “ผ่อนพัก ตระหนักรู้” ให้คณะครูจากโรงเรียน 13 แห่งที่เข้าร่วมโครงการทุนบูรณาการเพื่อเด็ก โรงเรียน และชุมชน (Mubadala Petroleum Integrated Development Project (MPID)) จังหวัดจังหวัดสงขลา ปีที่ 6 ณ สวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดสงขลา

    สำหรับการอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูที่เข้าร่วมอบรมมีความสุข และมีพลังในการสร้างสรรค์ทำงานเพื่อชุมชม นอกเหนือจากการสอนในชั้นเรียน โดยระหว่างการอบรมคะครูได้มีโอกาสเรียนรู้ร่วมกันทั้งแบบการเรียนในห้องเรียน และการร่วมกันทำเวิร์คช้อปด้วย

    สำหรับมูลนิธิ EDF เป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255 ของประเทศไทยที่มุ่งมั่นช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของเยาวชนที่ด้อยโอกาสให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา โดยทำงานร่วมกับสำนักงานการศึกษาและครูในเขตพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศอย่างใกล้ชิด ใกล้ชิด ที่ผ่านมาได้รับรางวัลจากองค์กรต่างๆ อาทิ รางวัลประกาศนียบัตรองค์กรสาธารณกุศลระดับ 5 ดาว จากการดำเนินงานและบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพทางการเงิน และมีความโปร่งใสจากสมาคมกิฟวิ่ง แบค รางวัลยอดเยี่ยม “องค์กรพัฒนาเอกชนแห่งประเทศไทย” ประเภทองค์กรขนาดใหญ่จากมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ สถาบันคีนันแห่งเอเชีย และ เดอะ รีซอร์ส อัลลิอันซ์” รางวัลกัลปพฤกษ์ทองคำ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะหน่วยงานที่ทำความดีอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม และรางวัลคนดีต้นแบบ “คุณธรรมไทย” จากสมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย เป็นต้น

    หน่วยงานหรือบุคคลที่สนใจร่วมทำกิจกรรมกับมูลนิธิ EDF หรือสนับสนุนทุนการศึกษาสามารถติดต่อได้ที่อีเมล public@edfthai.org เว็บไซต์ www.edfthai.org หรือโทรศัพท์ 02 579 920911 ทั้งนี้การทำกิจกรรมหรือบริจาคทุนการศึกษาผ่านมูลนิธิสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย

Previous «
Next »