• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • ดาว ผนึกกำลังภาครัฐ เปิดตัวโครงการ ดาว เคมิคอล เพื่ออุตสาหกรรมยั่งยืน ระยะที่ 4 ส่งเสริมนวัตกรรม ขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนในยุคอุตสาหกรรม 4.0

ดาว ผนึกกำลังภาครัฐ เปิดตัวโครงการ ดาว เคมิคอล เพื่ออุตสาหกรรมยั่งยืน ระยะที่ 4 ส่งเสริมนวัตกรรม ขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนในยุคอุตสาหกรรม 4.0

    การพัฒนาผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทยสู่อุตสาหกรรม 4.0 เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ จำเป็นต้องอาศัยพลังการขับเคลื่อนทั้งจากภาครัฐและภาคธุรกิจ กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย จึงได้ร่วมกับ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ภายใต้การนำของกระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานพันธมิตร ได้แก่ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย แถลงข่าวเปิดตัวความร่วมมือโครงการ “ดาว เคมิคอล เพื่ออุตสาหกรรมยั่งยืน ระยะที่ 4” พร้อมจัดเสวนาภายใต้หัวข้อ “Circular Economy Through Disruptive Innovation – นวัตกรรมสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน” เพื่อผลักดันให้ทุกภาคส่วนนำแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจอย่างมั่นคงและยั่งยืน สนับสนุนการขับเคลื่อนประเทศสู่ไทยแลนด์ 4.0

    ภายใต้โครงการ ดาว เคมิคอล เพื่ออุตสาหกรรมยั่งยืน ระยะที่ 4 กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ได้ผสานความร่วมมือกับภาครัฐและองค์กรอิสระ เชื่อมโยงกับโครงการ “Big Brothers พี่ช่วยน้อง” ของกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อร่วมส่งเสริมธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในการพัฒนาศักยภาพและมาตรฐานอุตสาหกรรม โดย ดาว ในฐานะบริษัทชั้นนำด้านวัสดุศาสตร์ที่ดำเนินธุรกิจด้วยหลักการความยั่งยืนได้พัฒนาเครื่องมือลีนเพื่อสิ่งแวดล้อม (Lean Management for Environment) มาช่วยยกระดับมาตรฐานของภาคอุตสาหกรรมไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัยในโรงงาน ซึ่งสอดคลองกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เกี่ยวกับการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดมลพิษ และผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ

    ดร.สมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า “ประเทศไทยกำลังเตรียมพร้อมเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมถือเป็นกลุ่มสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ การยกระดับมาตรฐานผู้ประกอบการสู่โรงงานอัจฉริยะ หรือ Smart Factory จะทำให้เกิดระบบการผลิตที่ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าที่สุด ที่สำคัญผู้ประกอบการต้องคำนึงถึงผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม และแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนจะเป็นกรอบกำหนดให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน”

    ตลอดระยะเวลากว่า 7 ปี ของการดำเนินงาน โครงการ “ดาว เคมิคอล เพื่ออุตสาหกรรมยั่งยืน” ได้สร้างบุคลากรอุตสาหกรรมที่เข้าใจและตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมถึง 5,844 ราย ผลิตที่ปรึกษาด้านลีนเพื่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งช่วยผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเพิ่มศักยภาพการผลิตและพัฒนามาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยจนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้แล้วรวม 40 องค์กร ส่งผลเชิงบวกให้กับชุมชนและสิ่งแวดล้อม อาทิ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ปริมาณ 1.5 ล้านกิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี หรือเทียบเท่าการปลูกต้นไม้ 150,000 ต้น ช่วยลดต้นทุนการผลิตและต้นทุนด้านพลังงานได้ถึง 144 ล้านบาทต่อปี และช่วยให้ชุมชนโดยรอบมีความเป็นอยู่ที่ดีจากการมีสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นอีกกว่า 922,000 คน

    นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า “โครงการ ดาว เคมิคอล เพื่ออุตสาหกรรมยั่งยืน เป็นตัวอย่างของความร่วมมืออย่างต่อเนื่องระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรอิสระ ที่ช่วยขับเคลื่อนและพัฒนาขีดความสามารถของเอสเอ็มอีและอุตสาหกรรมไทยได้อย่างรอบด้าน ซึ่งสอดคล้องกับโครงการ “Big Brothers พี่ช่วยน้อง” ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ที่ได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการอุตสาหกรรมรายใหญ่ที่มีความพร้อมมาร่วมช่วยเหลือผู้ประกอบการรายกลางและรายย่อยในด้านต่าง ๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพและยกระดับมาตรฐานของเอสเอ็มอีไทยให้สามารถแข่งขันในระดับภูมิภาคและระดับโลก อันจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืนต่อไป”

    โครงการฯ ได้รับการยอมรับทั้งในระดับประเทศและสากล โดยใน พ.ศ. 2557 ได้รับรางวัลชนะเลิศด้านความรับผิดชอบต่อสังคมแห่งภูมิภาคเอเชีย สาขาสิ่งแวดล้อม ( Asian CSR Awards) จาก The Asian Institute of Management – Ramon V. del Rosario, Sr. Center for Corporate Social Responsibility ซึ่งเป็นศูนย์วิจัยเกี่ยวกับกิจกรรมเพื่อสังคมที่ดำเนินการโดยสถาบันการบริหารแห่งเอเชีย และใน พ.ศ. 2560 ได้รับรางวัลชนะเลิศองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น สาขาการส่งเสริมไทยแลนด์ 4.0 จากหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย อันแสดงให้เห็นว่าโครงการนี้ได้สร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้กับภาคอุตสาหกรรมไทยอย่างมีนัยสำคัญ

    นายฉัตรชัย เลื่อนผลเจริญชัย ประธานบริหาร กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย กล่าวว่า “ดาว ยึดมั่นในหลักการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมเป็นอันดับแรกในการปฏิบัติงานของ ดาว ทั่วโลก เรามีผู้เชี่ยวชาญ องค์ความรู้ และยินดีที่จะแบ่งปันช่วยเหลือ สนับสนุน และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง SMEs ไทย ยกระดับมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย เพื่อก้าวสู่อุตสาหกรรม 4.0 ไปด้วยกัน”

    นอกจากนี้ ในวันเปิดตัวโครงการยังได้มีการจัดงานเสวนา หัวข้อ “Circular Economy Through Disruptive Innovation – นวัตกรรมสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน” โดยมีวิทยากรร่วมให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน นวัตกรรม และแหล่งทรัพยากร เพื่อช่วยส่งเสริม SMEs และภาคอุตสาหกรรมไทย ได้แก่ ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กองส่งเสริมเทคโนโลยีการผลิตและพื้นที่อุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น

Previous «
Next »