• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • งานเปิดตัว SWU GREEN UNIVERSITY – มศว มหาวิทยาลัยสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

งานเปิดตัว SWU GREEN UNIVERSITY – มศว มหาวิทยาลัยสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

    มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ (มศว) นำโดย รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดี เตรียมจัดงานเปิดตัว SWU GREEN UNIVERSITY – มศว มหาวิทยาลัยสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยได้กำหนดนโยบายในการพัฒนาและบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) ซึ่งที่ผ่านมาได้ดำเนินการผ่านกิจกรรมรูปแบบต่างๆ เพื่อไปถึงเป้าหมายนั้น ทั้งในด้านการบริหารจัดการขยะ พลังงานทางเลือก การจราจรขนส่ง การใช้ทรัพยากรและสาธารณูปโภคต่างๆ อย่างคุ้มค่า เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และในมิติอื่นๆ อีกมากมาย งานจะจัดขึ้น ในวันที่ 9 สิงหาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 11.00 น – 15.00 น. ณ อาคารกีฬา 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒอำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

Previous «
Next »